Záznam z jednání VR AZZP

konaného dne 9. ledna 2018 v Praze,

za účasti členů VR a KK dle prezenční listiny.

Jednání zahájila předsedkyně V. Baudišová a seznámila přítomné s programem jednání, který byl odsouhlasen. K záznamu z posledního jednání nebyly vzneseny připomínky, byl zveřejněn.

Read more