Zápis ze Sněmu 2017

Zápis ze Sněmu AZZP ĆR konaného dne 19.května 2017v hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že v 9.30 sněm nebyl usnášeníschopný z důvodu přítomnosti méně než poloviny členů. Náhradní sněm zahájil v 10:05 Ing. Karel Rychtář.

Přivítal všechny přítomné a seznámil je s návrhem programu sněmu (tak, jak byl rozeslán s pozvánkou na sněm – v termínu dle Statutu) a s návrhem na složení pracovních komisí a předsednictva sněmu. Dále přítomné seznámil s vypracováním písemné zprávy, jejíž znění mají všichni přítomní k dispozici. Její přílohou je zpráva E-dílny družstva o realizaci komunikační a PR kampaně. Zprávu navrhuje Výkonná rada po schválení použít jako základ k vypracování Výroční zprávy AZZP ČR za rok 2016 a uplynulé funkční období.

Read more

Sněm AZZP ČR II.

Sněm AZZP ČR se uskutečnil 19. května 2017 na tradičním místě v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, letos jako volební. Okolo čtyřicítky členů se zúčastnilo v předvečer sněmu 18. května besedy, na níž se neformálně diskutovalo o vývoji legislativních jednáních a jejich další perspektivě a očekávání. Debata se vedla o možnostech investiční podpory ZZP, ale i dalším navyšování minimální mzdy, a s tím souvisejícího zvýšení zaručených tarifů, což v době našeho jednání avizoval premiér ve sněmovně. Přítomní považují návrhy za kombinaci populismu a ignorance ze strany odborářů a vlády. Jedná se o sociální dávky státu, k jejichž poskytování stát odsuzuje zaměstnavatele. O zásah do obchodních vztahů, který lze řešit jen tržními prostředky, nikoli regulací. Už od roku 2011 jednáme s MPSV o vhodné formě „vyvedení“ neproduktivních OZP, které ze sociálních důvodů máme zaměstnané, z pracovně-právního vztahu do sociálně pracovní terapie nebo jiného pracovního zapojení mimo Zákoník práce, obvyklého v zahraničí. Z různých a nepochopitelných důvodů k tomu nebyla a není politická vůle a zadání. Žádné sebeefektivnější nástroje politiky zaměstnanosti nemohou „rehabilitovat“ padesátileté invalidy k vyššímu výkonu a vyšší přidané hodnotě jejich práce. Hodíme je přes palubu?

Read more

Sněm AZZP ČR

Sněm AZZP ČR se uskutečnil 19. května 2017 na tradičním místě v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, letos jako volební.

Sněm projednal zprávy Výkonné rady a Kontrolní komise včetně hospodaření, schválil rozpočet na rok 2017. Zprávy i diskuse se kromě interních záležitostí zabývaly nejen výsledky legislativních jednání a návrhů, jejichž projednání ve sněmovně a v senátu je ohroženo nestabilní politickou situací. Sněm se vyjádřil i ke strategii budování systému podpory zaměstnávání OZP s větším důrazem na obchodní, podnikatelský i investiční rozvoj, bez něhož nelze zajistit ani osobní a profesní rozvoj zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Jen tak může prostředí zaměstnavatelů OZP plnit svoji žádoucí integrační roli.

Read more

Zpráva KK pro sněm 2017

Kontrolní komise navazuje na přístup VR a zveřejňuje zprávu o své činnosti a činnosti asociace pro nadcházející sněm.

Kontrolní komise v rámci práva členů na přístup k informacím o činnosti orgánů zakotvených ve statutu nebude omezovat zveřejnění na dodatečné podmínky.

Písemná zpráva na sněm

Vážení členové,

výkonná rada, jíž končí letos funkční období, se rozhodla tentokrát zpracovat svoji zprávu podrobněji také v písemné podobě.

Členům, kteří poslali návratku, bude zpráva zaslána předem e-mailem, ostatní ji dostanou v tištěné podobě na sněmu. Projednanou zprávu máme v úmyslu zpracovat po sněmu do formální podoby Výroční zprávy pro komunikaci s partnery a předáme institucím.

Karel Rychtář

Místopředseda

Anketa Ing. Věcheta a organizace sněmu

Vážení členové,

na webu se dnes objevily výsledky ankety Ing. Věcheta k organizaci a programu sněmu. Jménem výkonné rady k tomu uvádíme:

  • Výkonná rada za přítomnosti nejméně dvou členů kontrolní komise se organizací a programem sněmu zabývala od prosince 2016, ze záznamu z jednání VR 23.3. je zřejmé, že navržený program byl demokraticky přijat (výraznou většinou).
  • Pozvánka i program byly odeslány v souladu se Statutem, stejně jako doplnění programu besedy před sněmem.
  • Organizace sněmu je spojena s rezervací prostor a ubytování, které je již od dubna smluvně sjednáno pod sankcí za zrušení.
  • Zveřejnění ani obsah ankety, ani program „přednášek“ nebyly předem projednány s nikým z výkonné rady, stejně tak vyhodnocení a výsledky ankety.

Litujeme, že osobní iniciativa Ing. Věcheta může některé z vás uvést v omyl, potvrzujeme původní pozvánku a program s tím, že výsledky ankety jsou samozřejmě impulzem pro nově zvolené orgány pro rozhodování v příštím období. Vyplnění ankety samozřejmě nenahrazuje návratku.

Současně vyjadřujeme znepokojení nad tímto postupem, který nesvědčí o respektování obecně uznávaných demokratických pravidel.

Výkonná rada AZZP ČR

Výsledky průzkumu ke sněmu 2017

Vážení členové,

všem děkujeme za rychlé zjištění vašeho přístupu k organizaci sněmu. V příloze najdete detailní statistiku, ale přesto se pokusím některé výsledky okomentovat.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 97 členů, ale 29 z vás průzkum nedokončilo (nekliklo v závěru průzkumu na odeslat). Zároveň také neuložilo rozpracovaný průzkum, a proto se odpovědi z nedokončených průzkumů nezapočetly do statistik.

Z průzkumu je znát, že doba je uspěchaná, neboť 75 % z vás preferuje jednodenní sněm. Dokonce 45 % by preferovalo velmi kompaktní organizaci. To je nejspíš způsobeno pátečním termínem a nic na tom asi nezmění, že jde o volební sněm.

Read more

Volby do orgánů asociace a kandidáti

Vážení členové,

letošní sněm je sněmem volebním. Před časem jsme vám již zaslali návrh kandidátky, na které se většinově shodli stávající členové orgánů.

Read more

Doplnění programu

Doplnění programu setkání členů před sněmem

Vážení členové,

na základě doporučení Výkonné rady Vám zasíláme upřesnění programu na odpoledne před sněmem dne 18.5.2017.

Jak jsme už avizovali, jedná se o sněm volební, v zájmu konstruktivního jednání sněmu by odpolední diskuse měla být zaměřena na tyto okruhy:

  • Rekapitulace vývoje prostředí v oblasti obecné zaměstnanosti v ČR, situace ZZP a obchodního prostředí v němž se pohybují,
  • Příležitosti, rizika a hrozby v budoucím období,
  • Ne/koncepce státu a politické reprezentace směrem k integraci OZP,
  • Legislativní okruhy (koordinace rehabilitace, prostupnost sociálních služeb – podporovaného trhu práce a volného trhu práce) s odvoláním na jednání pracovních skupin MPSV ČR v letech 2015-17, koordinace a metodická úroveň práce ÚP ČR, obchodní podpora ZZP a další témata),
  • Pohled členů na priority a výsledky aktivit AZZP ČR v uplynulém období,
  • Náměty pro další období.

Cílem diskuse je dát prostor pro podrobnější pohled a výměnu názorů na jednotlivá témata, která budou v rámci jednání sněmu obsahem výroční zprávy, nikoli tedy nahrazovat diskusi na sněmu. Samozřejmě bude dán prostor i pro aktuální témata podle potřeb členů. Diskuse a zkušenosti mohou být současně inspirací a vodítkem pro práci nově zvolených orgánů asociace.

Odpolední setkání se uskuteční na Skalském dvoře od 16 hodin, konkrétní prostory určíme podle počtu přihlášených.

Dosud jsme obdrželi pouze nízký počet návratek, předpokládáme, že jejich inventuru a poslední organizační pokyny zvládneme do 5.5.2017.

Slíbené profily kandidátů pro volby do orgánů AZZP ČR na období 2017-20 zveřejníme v samostatné informaci.

Díky za spolupráci.

Karel Rychtář

Zápis ze sněmu 2016

v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice n.P.

Zahájení sněmu provedl ve 14,30 hod. místopředseda AZZP Ing. Karel Rychtář.

Dle předběžného přepočítání přítomných členů AZZP – ze 132 pozvaných členů je v okamžiku zahájení sněmu přítomno 79 členů asociace, tj. 60 % – sněm je schopný jednat a usnášet se.

Seznámil přítomné s návrhem programu, který byl rozeslán s pozvánkou v termínu dle Statutu, s navrženými body jednání a obsahem dokumentů v deskách.

Read more

Zápis ze sněmu AZZP ČR

konaného dne 13.května 2015 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice n.P.

Zahájení sněmu ve 13,00 hod. provedl místopředseda AZZP Ing. Karel Rychtář.

Dle předběžného přepočítání přítomných členů AZZP – ze 128 pozvaných členů bylo v okamžiku zahájení sněmu přítomno 54 členů asociace, tj. 42 % – nebyl sněm usnášení schopný.

Proto dle článku VI., bod 5 Statutu – Společná ustanovení o orgánech – byl svolán náhradní sněm na den 13.5.2015 ve 13,30 hod.

Náhradní sněm zahájil v 13,30 hod. Ing. Karel Rychtář, poté seznámil přítomné s návrhem programu a následně bylo provedeno schválení programu jednání sněmu.

Read more

Zápis ze sněmu 2014

Počet přítomných: 46 dle prezenční listiny z celkového počtu 124 pozvaných členů.

Sněm schválil následující složení orgánů a komisí:

Předsednictvo ve složení: Ing. Baudišová, Ing. Rychtář, Ing. Věchet.

Zapisovatelka: Ing. Vlková.

Mandátová komise: Ing. Děcká, Ing. Hančl, Mgr. Baudiš.

Návrhová komise: p. Bureš, Ing. Dočkal, p. Šrédl.

Read more

Zápis ze sněmu 2013

Zápis z řádného sněmu AZZP ČR konaného dne 1. října 2013, který se konal v hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice n. P.

Zahájení sněmu v 9,00 hod. provedl místopředseda AZZP Ing. Karel Rychtář.
Dle předběžného přepočítání přítomných členů AZZP – ze 123 pozvaných členů bylo v okamžiku zahájení sněmu přítomno 47 členů asociace, tj. 38 % – nebyl sněm usnášení schopný.

Read more