Etický kodex

Úvodní ustanovení

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (dále jen “AZZP”), jako sdružení zaměstnavatelů, především podnikatelů, jejichž činnost směřuje k maximálnímu uplatnění pracovního potenciálu lidí znevýhodněných svým zdravotním postižením v produktivním a konkurenceschopném pracovním prostředí přizpůsobeném jejich individuálním možnostem a potřebám, přijala tento Etický kodex vedena snahou o zvýšení úrovně svého přístupu k zaměstnancům, zákazníkům i k veřejnosti a k vytváření objektivního a pozitivního obrazu své společensky prospěšné role a k dodržování pravidel při využívání finančních i nefinančních nástrojů jejich podpory.

Cíle a společné hodnoty členů AZZP

Členové AZZP respektují nutnost zachování rovnováhy mezi podnikatelským chováním založeným na soutěži na volném obchodním trhu a mezi sociální rolí, tedy vytvářením a rozvíjením vhodných pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením (dále jen “ZP”) umožňujících jejich důstojné pracovní uplatnění a osobní rozvoj.

Členové AZZP se zavazují respektovat individuální přístup v duchu “Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“ přijaté OSN v roce 2006 a ratifikované ČR v roce 2009, zejména v oblastech:

  • rovného zacházení a nediskriminace,
  • zvyšování povědomí o situaci osob se zdravotním postižením a jejich schopnostech a přínosu přístupnosti a odstraňování bariér,
  • podpory nezávislosti a zapojení do společnosti,
  • rehabilitace a vzdělávání
v rozsahu a intenzitě, zajišťující a podporující konkurenceschopnost podniku na otevřeném obchodním trhu.

Všeobecné zásady chování člena AZZP k partnerům, zákazníkům a institucím

Členové AZZP se zavazují řídit se ustanoveními Etického kodexu a jednat v souladu se závaznými právními předpisy, platnými na území České republiky. Členové se zavazují nezneužít statutu zaměstnavatele s více než 50 % osob ZP k získání neoprávněné obchodní nebo veřejné výhody vlastní nebo třetí osoby. Členové se zavazují k etickému chování a vystupování nepoškozujícímu a neohrožujícímu zájmy jiných členů AZZP.

Všeobecné zásady jednání ve vztahu k zaměstnancům

Členové se zavazují uplatňovat tyto zásady:

  • otevřenost, diverzita v přístupu k podmínkám a individuálním potřebám,
  • využití iniciativy a zájmu zaměstnanců na rozvoji podniku podpora jejich vlastní identifikace s podnikatelskými i dalšími cíli zaměstnavatele,
  • podpora osobního rozvoje ke zvyšování pracovních kompetencí,
  • umožnění a podpora přechodu zaměstnanců na volný trh práce.

Zásady využívání nástrojů podpory státu a sociální přidané hodnoty ZZP

Členové se zavazují nezneužít nástrojů státní politiky zaměstnanosti a podpory, zejména:

  • vytvářením fiktivních pracovních míst s cílem získat příspěvky na zaměstnávání osob ZP,
  • propůjčení svého jména a statutu zaměstnavatelů ZP k neetickým obchodním praktikám pro získání neoprávněných výhod třetími osobami, které nemají charakter zaměstnavatelů ZP.
Současně deklarují zájem o otevřenou a konstruktivní spolupráci s orgány státní správy.

Zásady ochrany jednotlivých členů AZZP

Členové AZZP se zavazují respektovat Etický kodex a postupovat společně při potírání negativních jevů a praktik nekalé soutěže.

Členové se zavazují hájit oprávněné zájmy ostatních členů AZZP a zavazují se k jednotnému postupu při obraně práv každého svého člena případech, kdy kdokoliv svým jednáním poškozuje práva člena AZZP.

Přijetí a dodržování ustanovení Etického kodexu je podmínkou členství v AZZP a každý člen je povinen dodržovat zásady vytyčené Etickým kodexem co do obsahu i smyslu. Členové AZZP se zavázali seznámit s Etickým kodexem všechny své zaměstnance a zástupce, jednající jejich jménem, a vyžadovat od těchto osob dodržování zásad Etického kodexu. Nerespektování zásad Etického kodexu může mít za následek postup uplatňovaný v souladu s platným Statutem AZZP. Členové se zavázali použít přiměřené prostředky proti členovi AZZP porušujícímu zásady stanovené Etickým kodexem.

Člen má právo podat stížnost k Výkonné radě AZZP pro porušení zásad Etického kodexu jiným členem AZZP.

Závěrečná ustanovení

Etický kodex se jeho schválením stává závazným pro všechny členy AZZP, kteří se zavazují jej trvale respektovat a dodržovat. Etický kodex může být měněn a upravován pouze usnesením sněmu AZZP.

Etický kodex byl přijat usnesením sněmu AZZP dne 28.6.2011.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..