Profil a poslání

Asociace je již 25 let sdružením, společnou iniciativou a platformou, která hájí zájmy významné skupiny zaměstnavatelů usilujících o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti se sociálním posláním ve prospěch osob se zdravotním postižením. Jsme realisté – ne idealisté.

AZZP ČR byla založena roku 1993 jako zájmové sdružení podnikatelů – zaměstnavatelů více než 50 % zdravotně postižených osob, mezi nimiž jsou lidé s různým druhem a stupněm postižení. Cílem asociace je dnes nejen společných postup a spolupráce s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery v této specifické a citlivé problematice, v níž se prolíná podnikání na volném trhu s integrací znevýhodněných. Cílem je také podpora vzájemné komunikace členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti. Asociace pracuje na bázi dobrovolné spolupráce, nevytváří pevnou organizační strukturu, funkcionáři pracují dobrovolně. Postupně vytváří neformální komunikační a poradenská centra v regionech, podílí se spolu s dalšími partnery na organizování odborných i obchodních akcí. Organizuje účelové semináře a školení k důležitým problémům, nejen k samotné problematice dotací.

Již od roku 2014 jednáme s MPSV ČR a sociálními partnery o návrhu změn komplexního přístupu k podpoře pracovního uplatnění OZP na trhu práce, očekáváme první výsledky již v roce 2018.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených má dnes více jak 140 členů s nejméně 15 000 zaměstnanci, z toho je nejméně 11 000 osob se zdravotním postižením. Počtem pracovních míst reprezentuje třetinu zaměstnanců všech skutečných podnikatelských subjektů tohoto zaměření. Členové asociace jsou výhradně české firmy, vzhledem k charakteru legislativních podmínek podmiňujících podporu pracovních míst zaměstnávají prakticky výhradně české zaměstnance.

Členové asociace jako pravidelní příjemci státních dotací a příspěvků jsou pravidelně a velmi často kontrolováni finančními úřady a dalšími státními orgány, výsledky kontrol jsou v rozhodující většině negativní. Také uvedená skutečnost svědčí o serióznosti a solidnosti členů asociace jako obchodních a finančních partnerů na tuzemském i zahraničním trhu.

Členové respektují základní cíl své činnosti, směřující k začleňování lidí se zdravotním postižením do života společnosti, AZZP ČR se řídí obsahem Etického kodexu, přijatého na sněmu v červnu 2011.

Kancelář AZZP ČR je připravena poskytnout o svých členech další nezbytné informace a reference, případně doporučit kontakt s některým z regionálních center v ČR.

Setkáte-li se s obchodním partnerem nebo s jiným zaměstnavatelem, který zaměstnává nadpoloviční podíl zdravotně postižených spoluobčanů, měli byste vědět:

 • Že členové – družstva, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti ani podnikatelé – fyzické osoby nejsou sociálními ústavy ani podobnými zařízeními, podnikají v konkurenci na volném trhu, obvykle se samofinancují nejméně z 60–85 % tržbami ze svého podnikání.
 • Že mezi stovky zaměstnavatelských subjektů tohoto sociálního typu v ČR patří také velmi úspěšné velké a silné společnosti a družstva se stamiliónovými ročními obraty a převahou exportu do zemí nejen v rámci EU a certifikáty kvality.
 • Že značná část těchto firem v posledních letech značně inovovala svůj podnikatelský program, přešla od řady tradičních výrobních oborů k moderním technologiím a kompletačním a montážním kooperacím, často spojeným s obchodní činností, bez níž by na moderním trhu nemohli podnikatelsky uspět. Často pracují pro renomované zahraniční partnery, stále více s orientací na služby, zejména podnikové.
 • Že v takové firmě pracují lidé s různým stupněm, typem zdravotního postižení, které více či méně omezuje jejich výkon, pro některé, zvláště těžce zdravotně postižené, je práce ve specializované firmě či její chráněné pracovní dílně prakticky jedinou možností seberealizace, pracovní rehabilitace.
 • Že tito lidé nejsou „nemocní“ – jejich zdravotní stav je stabilizován, pokud přes svůj handicap chtějí pracovat, jsou v naprosté většině motivováni nejen mzdou za svoji práci, ale navíc odhodláním obstát v konkurenci po stránce kvality a výsledků jejich práce a nebýt závislí.
 • Že nejen pracovní prostředí, nástroje a pomůcky, ale především organizace práce v takové firmě musí být často přizpůsobena individuálním potřebám lidí. Zdaleka se nejedná o “volný soubor“ pracovních míst, pouze přizpůsobených a zbavených technických bariér. Využití  „diverzity managementu“ je nejdůležitější součástí know-how těchto zaměstnavatelů.
 • Že tyto firmy mají podle platných právních předpisů teoretickou možnost využít slev na dani z příjmu, při většinou velmi nízkém daňovému základu tyto slevy využijí pouze z malé části.
 • Že příspěvky a dotace státu těmto firmám mají charakter nenárokový, k jejich získání musí tito podnikatelé splnit stále náročnější podmínky a nesmí mít neuhrazené závazky vůči státu (daně a odvody vůči státu). Díky tomu jejich intenzita může kolísat, v závislosti na velmi častých změnách legislativy a metodiky a také bilanci státního rozpočtu a měnícím se prioritám (celostátně i regionálně).
 • Že tito podnikatelé a jejich hospodaření jsou prakticky 100% kontrolováni finančními úřady a úřady práce, intenzita kontrol je cca desetinásobná oproti běžným podnikům.
 • Že, stanete-li se jednorázovým nebo trvalým odběratelem výrobků nebo služeb těchto podniků, máte možnost prokázat “náhradním plněním” povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob ve své firmě podle § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., zákazníkům doporučujeme zajímat se o původ a historii nabízené produkce v tomto režimu.
 • Že spolupracovat s takovouto firmou patří ve většině vyspělých evropských zemí nejen povinnostem ze zákona, ale je to součásti image i velkých a známých firem a korporací.
 • Že pojem „chráněná dílna“ od roku 2012 není používán v souvislosti se zaměstnáním v pracovně právním vztahu a je spíše označením „sociálně–terapeutických dílen“ v rámci sociálních služeb směřujících k upevnění pracovních návyků jejich klientů.