Nástroje na podporu zaměstnávání OZP na volném i “chráněném” trhu práce – přehled

Nástroje podpory zaměstnávání OZP v ČR zasahují do několika právních norem a oblastí. Lze je rozdělit do několika úrovní, jak vyplývá z přehledu v podobě stručné tabulky.

Nástroje

Právní forma

Pozitivní vliv

Negativní vliv, problém, řešení

Obecné nástroje

Antidiskriminační přístup v duchu Úmluvy práv OZP (OSN, Národní plán integrace OZP) Zákoník práce, § 16 a 17 s odkazem na zákon č. 198/2007 Sb zajišťujícím rovný přístup a práva osobám se ZP. Zrušení § 4 Nařízení Vlády ČR k minimální mzdě od 1.1.2013. Vliv na společenské postavení OZP. Změna myšlení většinové společnosti. Podpora přístupu ke vzdělání, informacím a službám. Překonání předsudků a mentálních bariér na straně většiny. Deklarativní charakter, obtížná vymahatelnost práva, identifikace porušení pravidel. Ke změně dochází v reálném prostředí velmi pomalu. Nutná osvěta a propagace ze strany státu,z odborných i všeobecně orientovaných médií.
Pracovně-právní ochrana OZP V zásadě neexistuje odlišný postup u OZP, prvky ochrany byly postupně ze zákoníku práce odstraněny. Usnadnění přístupu OZP na trh práce, eliminace obav zaměstnavatelů z důsledků možného budoucího ukončení pracovního poměru. Zvyšuje obavy zaměstnaných OZP ze zneužití v mezních případech, nutná osvěta.
Klasifikace stupně postižení OZP pro trh práce a podnikání Zákon č. 155/95Sb. o sociálním zabezpečení, Vyhláška MPSV ČR č. 359/2010 Sb. – přinesla hlavně zpřísnění kritérií. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (§ 67). Na novelu od roku 2012 navazuje novela z roku 2017. Relativně stabilní univerzální systém posudkové služby v působnosti ČSSZ, jediný posudek je využíván pro více účelů (důchodové účely i pro podporu zaměstnávání). Povinnost používat mezinárodní klasifikaci a metodiku ICF od r. 2011. Nevyhovuje požadavkům začleňování OZP na trh práce, posouzení hlavní diagnózy a ztráty funkčních schopností neřeší podstatu znevýhodnění dané osoby v podmínkách, v nichž se nachází (např. věk, kvalifikace, sociální prostředí a osobnost člověka), v praxi není mezinárodní klasifikace přijímána.

Specifické nástroje a povinnosti pro otevřený trh práce

Ohlašovací povinnost volných pracovních míst pro OZP u zaměstnavatelů § 80 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Povinnost zrušena k 1.1.2012, pouze nutno vést evidenci. Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Chybí data pro monitoring a statistiku na národní a regionální úrovni. Nevyhovující stav informačního systému MPSV a ÚP ČR nedává data pro rozhodování.
Sleva na dani z příjmu (18/60tis. Kč / rok) za zaměstnanou osobu se ZP (vyšší sazba u TZP). § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu právnických osob. Jediný jednoznačný a plošné účinný stabilní nástroj pozitivní motivace zaměstnavatelů – úspěšných podnikatelů vykazujících zisk. Účinnost klesá s vyměřovacím základem daně, zastaralé sazby slev z roku 1997 ztrácejí motivační účinnost (zejména nižší sazba 18 tis. Kč / rok/ 1 OZP).
Povinný podíl zaměstnaných osob se ZP (zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění novely z roku 2017. Alternativy plnění. Limity pro využití náhradního plnění (tedy počet zaměstnanců dodavatele a 28násobek průměrné mzdy ČR za každého zaměstnance se ZP). Elektronická evidence NP. Motivuje zaměstnavatele k přímému zaměstnání OZP. Za neplnění je zákonem uložen vymahatelný odvod do státního rozpočtu. Alternativa náhradního plnění odběrem produkce zaměstnavatelů více než 50 % OZP. Zavedení evidence přinese 100 % kontrolu limitů a data pro vyhodnocení a úpravy parametrů. Týká se pouze zaměstnavatelů nad 25 zaměstnanců. Postrádá pozitivní složku motivace. Není dořešena evidence a kontrola dodržování limitů ze strany překupníků náhradního plnění. Riziko spekulace nese odběratel, řešením je návrat k původnímu doplňkovému účelu tohoto nástroje.
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa OZP § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Možnost získat finanční příspěvek na úpravy pracoviště, vymezeného dle § 75, na které je z evidence ÚP přijata OZP Administrativa spojená s doložením účelu a výše příspěvku. Závazek udržení vymezeného pracovního místa nejméně po dobu 3 let.
Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa obsazeného OZP § 76 zákona č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Možnost získat finanční příspěvek až do výše 4 000 Kč měsíčně na provoz CHPM obsazeného OZP. Administrativní nároky, nutnost žádat čtvrtletně úřad práce, pozitivní je záruka dlouhodobé podpory v případě splnění podmínek.
Rekvalifikace, tvorba společensky účelného pracovního místa a další nástroje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti § 108 a následující zákona č. 435/204 Sb., o zaměstnanosti. Podpora SÚPM prodloužena od roku 2018 na 24 měsíců Nástroje využitelné plošně, tj. i pro osoby se ZP. Nevylučují se s uplatněním ostatních nástrojů. Nositeli jsou převážně specializované organizace, nespolupracující přímo s trhem práce a nenavazují na jeho potřeby – s nositeli pracovních míst OZP. Akreditace MŠMT, výběrová řízení ÚP ČR apod. Využitelné individuálně podle podmínek.
Pracovní rehabilitace Individuální plán pracovní rehabilitace OZP dle § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Moderní nástroj respektující individuální potřeby a požadavky uchazeče nebo klienta, pokud je procesem cíleným ke konkrétní pracovní pozici nebo poptávané profesi. Nástroj využitelný nejen ve spojitosti s většinou ostatních nástrojů APZ, ale i se sociálními službami. Prostředek není napojen na ostatní systémy (koordinované) rehabilitace a na konkrétní vhodná pracovní místa. Prostředí (OZP, firmy) není zatím připraveno zapojit se masivněji, chybí akvizice pracovních míst ze strany Úřadu práce či nositele PR. Administrativní bariéry. V případě adresnosti využitelné a účinné. Málo prostupný systém soc. služeb.
Regionální a individuální projekty a granty OP LZZ ESF (EU) Časově omezené projekty s regionální působností zpravidla Úřadu práce ČR. Nový systémový projekt „OZP“ ÚP ČR, zatím ve stadiu startu, posílení kapacit ÚP pro spec. činnosti ve vztahu k OZP a jejich zaměstnavatelů. Mohou reflektovat regionální potřeby trhu práce a poměrně významně působit na zaměstnávání ZP. Očekávaný praktický přínos v roce 2018, zatím s nejasným očekáváním. Složitá administrativa, problematická udržitelnost po skončení podpory EU. Mnoho podnětných návrhů a výstupů z projektů, téměř nevyužitých v legislativě a praxi ÚP ČR.

Specifické nástroje pro chráněný trh práce (více než 50 % OZP z počtu zaměstnanců organizace)

Zákonný příspěvek na zaměstnávání OZP na vymezeném chráněném pracovním místě § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (pro zaměstnavatele nad 50 % zaměstnanců se ZP od r. 2018 uznané ÚP. Nově povinnost uznaných ZZP zpracovat strukturovanou výroční zprávu o činnosti ZZP, která bude zdrojem pro uznání a kontrolu. Předem daná podmíněně nároková a dlouhodobá hmotná podpora pracovních míst za předem daných podmínek. Rostoucí administrativní nároky, po roce 2012, nutnost čtvrtletně žádat, příspěvek je od roku 2015 valorizován v závislosti na rychlém růstu minimální mzdy. Diverzifikace zaměření a ekonomické soběstačnosti portfolia ZZP vyžaduje v budoucnu diferencovat strukturu podpory v závislosti na těžišti činnosti (od integrační role až po výrazně podnikatelskou a rozvojovou).
Vyhrazení veřejných zakázek pro okruh ZZP, případně využití kvalifikačních kritérií pro společensky odpovědné zadávání Po zrušení cenového zvýhodnění dle § 101 zákona 137/2006 Sb. zatím jen deklarovaná možnost, s níž mají zadavatelé praktické problémy. Prakticky jen proklamace zvýhodnění s malým přínosem pro obchodní pozici zaměstnavatele. Nařízení EU 2004/18/EC. Nový zákon od roku 2006 umožňuje vyhrazení některých „okruhů dodávek zboží“ pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce prováděcím předpisem. Tato možnost nebyla v ČR využita a dořešena.
Náhradní plnění – zvýhodnění dodávek a zakázek od ZZP § 81 zákona č. 435/2004 Sb.a vyhláška MPSV ČR č. 518/2004 Sb. Motivuje odběratele na volném trhu k zájmu o produkci zaměstnavatelů více než 50 % OZP. Spekulativní využívání tzv. „přefakturace“ náhradního plnění s minimálním vlivem na zaměstnanost OZP. Očekáváno zlepšení zavedením EE NP 2018.