Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, z.s., Jindřišská 2, 110 00 Praha 1, IČ: 49276221 (dále jen AZZP ČR) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 6/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svým posláním a činností AZZP ČR zpracovává osobní údaje:

  1. členů– kontaktní údaje kontaktních osob a dalších zástupců svých členů – jméno, příjmení, funkce ve firmě, služební mail, služební telefon za účelem realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR (zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které AZZP ČR nabízí).
  2. účastníků vzdělávacích a jiných akcí– jméno, příjmení, služební mobil, emailovou adresu, (v případě specifických akcích číslo občanského průkazu) za účelem fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  3. návštěvníků webových stránek– síťové identifikátory tzv. cookies. Tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení). Účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing/zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na emailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítích).

Osobní údaje zpracovává přímo AZZP ČR.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Subjekt osobních údajů má právo žádat AZZP ČR o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Při zpracování osobních údajů AZZP ČR nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky

Jindřišská 2, 110 00 Praha 1

IČ: 49276221

info@azzp.cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a AZZP ČR si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.