Statut AZZP ČREtický kodex

Při našem jednání a chování se řídíme společnými základními dokumenty.

Statut AZZP ČR

Preambule

Podnikatelské subjekty, sdružené v Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, vycházejíce ze společných zájmů daných dobrovolným plněním sociální funkce vedle své běžné podnikatelské činnosti, stanovují tyto základní cíle a činnosti svého spolku:

 • na demokratickém principu nabízet a realizovat ve prospěch svých členů společnou obchodní prezentaci a výměnu zkušeností mezi členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky navzájem i mezi členy a třetími osobami, zejména s cílem zlepšování pozice a dobrého jména Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky,
 • zastupovat společné zájmy svých členů,
 • poskytovat svým členům příslušné informace, v rámci možností služby a odbornou pomoc a prostor pro prohloubení spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

K vytvoření organizačních a právních podmínek pro tyto činnosti se Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky usnesla na tomto statutu:

I. Název a sídlo spolku

a) Název spolku: Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, z. s. (dále jen „asociace“). Zkratka názvu spolku: AZZP ČR

b) Sídlem asociace je Praha

c) Adresa sídla asociace je Jindřišská 831/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město

II. Cíl a činnost asociace

 1. Cílem a předmětem činnosti asociace je:

  a) zastupování zájmů svých členů zejména na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, znevýhodněných na volném trhu práce, jak vůči ostatním podnikatelským sdružením, tak i vůči zákonodárným orgánům, státní správě, samosprávě a dalším institucím,

  b) podpora propagace výrobků a služeb svých členů, včetně výměny zkušeností a poskytování informací,

  c) získávání přehledu o potřebách svých členů, podpora služeb a poskytování odborné pomoci svým členům včetně vzdělávání,

  d) spolupráce s odborníky a institucemi na podporu naplňování cílů asociace, včetně zahraničních.

 2. Vedle hlavní činnosti může asociace vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku asociace. Zisk z činnosti asociace lze použít pouze pro činnost asociace včetně její správy.
 3. Konkrétní rozsah činnosti asociace v rámci vymezeného předmětu činnosti aktuálně určuje svým usnesením sněm na návrh výkonné rady.

III. Členství v asociaci

 1. Členství v asociaci je dobrovolné. Členem může být každý podnikatelský subjekt – právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky, který zaměstnává nejméně 50 % osob se zdravotním postižením podle platných právních předpisů v oblasti zaměstnanosti.
 2. Zcela výjimečně se rozhodnutím sněmu může stát členem asociace i právnická osoba, která není podnikatelem, pokud toto členství je pro asociaci významným přínosem a není v rozporu s jejími programovými cíli.
 3. Členství vzniká při splnění podmínek uvedených v tomto statutu na základě členské přihlášky, včetně jejích příloh, doručené v písemné nebo elektronické podobě, na základě rozhodnutí výkonné rady, a to dnem tohoto rozhodnutí.
 4. Uchazeč o členství v asociaci ke své přihlášce za člena přikládá:

  a) základní informace o hlavním předmětu a cílech podnikatelské (nebo jiné) činnosti (profil firmy, organizace),

  b) dokumenty osvědčující, že žadatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením (např. potvrzení Úřadu práce, čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem nebo jiný relevantní dokument platný v době přihlášení),

  c) přehled základních personálních a ekonomických informací:

  ca) účetní závěrku, (tj. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha) za poslední kalendářní rok,

  cb) přehled zaměstnanců podle struktury postižení,

  cc) žadatel může připojit doporučení některého ze stávajících členů asociace,

  cd) kontakt na pověřenou osobu, která bude člena vůči asociaci zastupovat.

IV. Práva členů

Člen asociace je oprávněn:

a) účastnit se jednání a rozhodování sněmu, voleb do volených orgánů asociace a jejich prostřednictvím se podílet na řízení a kontrole činnosti asociace,

b) předkládat návrhy na kandidáty do volených orgánů asociace,

c) předkládat náměty směřující ke zkvalitnění činnosti asociace, případně návrhy společných iniciativ, případně stížnosti a dotazy,

d) být informován o činnosti asociace, včetně rozhodnutí orgánů asociace,

e) využívat výsledky činnosti asociace,

f) účastnit a podílet se na společných obchodních, školících a prezentačních akcích, v souladu s rozhodnutím orgánů asociace,

g) spolurozhodovat o výši členských příspěvků,

h) používat při obchodní a jiné komunikaci logo nebo jiné identifikační znaky členství v asociaci.

V. Povinnosti členů asociace

Člen asociace je povinen:

a) dodržovat ustanovení statutu, etický kodex a závazná usnesení orgánů asociace,

b) podílet se na společných aktivitách v rozsahu a způsobem dle usnesení orgánů asociace,

c) v zásadních záležitostech jednat vůči státním, regionálním a místním orgánům v souladu se společnými zájmy asociace a s usneseními jejího sněmu,

d) vlastní podnikatelskou činnost provozovat v souladu s právními předpisy a neporušovat svým jednáním dobré jméno zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, zejména neprosazovat své individuální zájmy na úkor jiných členů asociace,

e) poskytovat orgánům asociace nezbytné informace a podklady v rozsahu potřebném pro prosazování společných zájmů a podle rozhodnutí orgánů,

f) oznámit orgánům asociace změny údajů v přihlášce za člena a jejích přílohách, včetně změny pověřené osoby pro zastupování vůči asociaci, a to do 15 dnů od data změny,

g) řádně platit členské příspěvky.

VI. Zánik členství v asociaci

Členství v asociaci zanikne:

a) zánikem asociace,

b) vystoupením – na základě oznámení člena, doručeného výkonné radě asociace, a to prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení,

c) zrušením podnikatelského subjektu – na základě zrušení právnické osoby nebo odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti fyzické osoby (člena asociace), a to dnem jeho zrušení,

d) vyloučením – na základě rozhodnutí výkonné rady z důvodu porušení statutu, etického kodexu, povinností člena, právních předpisů či dobrého jména asociace, a to dnem přijetí tohoto rozhodnutí; vyloučený člen má možnost odvolat se ke sněmu, odvolání však nemá odkladný účinek nebo

e) zánikem členství na základě porušení povinností člena včetně neuhrazení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, a to ke dni rozhodnutí výkonné rady asociace.

VII. Orgány asociace

 1. Předseda
 2. Sněm asociace
 3. Výkonná rada
 4. Kontrolní komise

Funkce člena Výkonné rady a Kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné.

1. Sněm asociace

a) Sněm je nejvyšším orgánem asociace.

b) Tvoří jej zástupci všech členů. Jménem člena, který je právnickou osobou, jedná na sněmu jeho statutární orgán / člen statutárního orgánu nebo jím písemně pověřená osoba.

c) Každý člen má při hlasování jeden hlas. Jedna osoba nemůže hlasovat za více než jednoho dalšího člena, kterým byla pověřena písemnou plnou mocí.

d) Do působnosti sněmu náleží:

 • rozhodování o rozdělení, splynutí nebo sloučení asociace,
 • rozhodování o pravidlech hospodaření asociace, o výši a způsobu výběru členských příspěvků,
 • volba předsedy výkonné rady z řad jejích členů,
 • rozhodování o koncepčním zaměření činnosti asociace na následující období,volby a doplňovací volby do volených orgánů asociace (výkonná rada a kontrolní komise),
 • schvalování statutu a jeho změn,
 • odvolávání členů těchto orgánů,
 • projednávání a schvalování zprávy o činnosti asociace a zprávy o jejím hospodaření,
 • schvalování volebního a jednacího řádu sněmu,
 • rozhodování o dalších otázkách, které si sněm k rozhodování vyhradí.

e) způsob volby do volených orgánů asociace se řídí postupem schvalovaným sněmem.Výkonná rada na návrh členů asociace navrhne okruh kandidátů v počtu nejméně 10 osob do výkonné rady a 5 osob do kontrolní komise.

Návrhy kandidátů s uvedením jejich základních údajů zasílají navrhovatelé nejméně 10 kalendářních dnů před datem volby písemně nebo elektronicky předsedovi, místopředsedovi, případně na adresu kanceláře asociace, je-li zřízena.

f) Sněm je svoláván k zasedání nejméně jedenkrát ročně. Zasedání sněmu musí být rovněž svoláno do 30 dnů ode dne, kdy o to požádá nejméně jedna třetina členů nebo svým usnesením kontrolní komise. Žádost musí být doručena předsedovi, místopředsedovi a kontrolní komisi asociace v písemné formě a s odůvodněním žádosti.

g) Zasedání sněmu svolává výkonná rada písemnou pozvánkou obsahující místo, den a čas konání jeho zasedání a program jeho jednání. Členům asociace musí být pozvánka odeslána nejpozději 15 kalendářních dnů před datem konání zasedání sněmu.

h) Pokud výkonná rada nesvolá zasedání sněmu v termínech uvedených v čl. VII. bod 1. písm. f), je povinna tak bez zbytečného odkladu učinit kontrolní komise s tím, že se řídí postupem uvedeným v čl. VII. bod 1. písm. f) tohoto statutu.

i) Pokud nebude na zasedání sněmu přítomna nadpoloviční většina členů asociace, může být (za podmínky, že tato informace je obsažena v pozvánce) do 30 minut od původního času svoláno na tentýž den náhradní zasedání sněmu s nezměněným programem jednání. Usnesení ze zasedání náhradního sněmu je platné, pokud bude schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. Zasedání náhradního sněmu nemůže rozhodovat o změně statutu asociace, o zániku nebo likvidaci a o výši členských příspěvků.

j) Sněm může přijímat svá rozhodnutí formou per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) nebo elektronicky (prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem). V případě hlasování per rollam výkonná rada zašle členům podklady potřebné pro jeho posouzení, včetně návrhu usnesení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané členem (statutární orgán / člen statutárního orgánu nebo jím písemně pověřená osoba) na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. V případě elektronického hlasování je podpis nahrazen zaručeným elektronickým podpisem. Výkonná rada oznámí členům písemně, elektronicky nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je usnesení přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

2. Výkonná rada

a) Výkonná rada je statutárním výkonným orgánem asociace a má 7 členů.

b) Členem výkonné rady může být fyzická osoba starší 21 let.

c) Člen výkonné rady je v době výkonu své funkce členem statutárního orgánu nebo v pracovněprávním vztahu k členu asociace.

d) V průběhu volebního období je do tohoto počtu doplňována nejvýše třemi náhradníky, zvolenými na zasedání sněmu.

e) Rezignuje-li člen výkonné rady na svoji funkci, nebo nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce je výkonná rada doplněna novým členem z řad náhradníků.

f) Výkonná rada volí ze svých členů místopředsedu. Je oprávněna jej odvolávat z funkce, nebo přijímat jeho rezignaci.

g) Výkonná rada řídí a organizuje aktivity asociace v souladu s koncepcí a usnesením sněmu, rozhoduje o konkrétních akcích a o způsobu jejich financování v souladu s pravidly hospodaření. Za svou činnost odpovídá sněmu.

h) Výkonná rada je svolávána nejméně jednou za tři měsíce. Pozvánka obsahující údaje o místu, datu a čase konání a programu jednání musí být odeslána spolu s podklady k projednání členům výkonné rady a členům kontrolní komise nejpozději sedm kalendářních dnů před jeho konáním. Jednání rady řídí předseda nebo pověřený člen. Jednání se zúčastňují také členové kontrolní komise, případně přizvaní hosté. Z jednání se pořizuje zápis, který se zasílá členům výkonné rady a kontrolní komise. Po odsouhlasení a ověření je následně k dispozici všem členům.

i) Výkonná rada může rozhodovat v případě nadpoloviční přítomnosti členů.

3. Předseda asociace

a) Statutárním orgánem asociace je předseda, který asociaci reprezentuje a jedná za ni navenek.

b) Předseda:

 • řídí a koordinuje činnost kanceláře, je-li zřízena,
 • může iniciovat schůzi výkonné rady,
 • svolává sněm a předsedá mu,
 • má právo účastnit se jednání všech orgánů asociace,
 • vykonává další činnosti svěřené mu výkonnou radou.

c) Předseda při svém jednání respektuje rozhodnutí výkonné rady a je povinen hájit zájmy asociace.

d) Není-li předseda ze závažných důvodů schopen vykonávat svou funkci zastupuje jej místopředseda nebo výkonnou radou pověřený člen výkonné rady, a to do doby nejbližšího konání Sněmu.

e) Předseda je volen sněmem z členů Výkonné rady a odvoláván za podmínek stanovených tímto Statutem,

f) Rezignuje-li předseda na základě vlastní žádosti z funkce, nebo v případě úmrtí předsedy, zastupuje asociaci místopředseda, a to do doby nejbližšího konání Sněmu.

4. Kontrolní komise

a) Kontrolní komise má tři členy.

b) Členem kontrolní komise může být fyzická osoba starší 21 let.

c) Člen kontrolní komise je v době výkonu své funkce členem statutárního orgánu nebo v pracovněprávním vztahu k členu asociace

d) V průběhu volebního období je do tohoto počtu doplňována nejvýše dvěma náhradníky zvolenými na jednání sněmu.

e) Rezignuje-li člen kontrolní komise na svoji funkci, nebo nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce, je kontrolní komise doplněna novým členem z řad náhradníků.

f) Kontrolní komise volí ze svých členů svého předsedu. Je oprávněna jej odvolávat z funkce, nebo přijímat jeho rezignaci.

g) Kontrolní komise v rámci své působnosti kontroluje činnost asociace, vyjadřuje se k její činnosti a hospodaření.

h) Zasedání kontrolní komise se koná nejméně jednou za šest měsíců. Pozvánka obsahující místo, datum a čas konání a program jednání musí být odeslána spolu s podklady k projednání členům kontrolní komise nejpozději sedm kalendářních dnů před jejím konáním.

i) Kontrolní komise sděluje výkonné radě své návrhy, připomínky a zjištění; výkonná rada je musí projednat na svém nejbližším jednání

5. Společná ustanovení o orgánech asociace

a) Orgány asociace rozhodují na svých zasedáních usnesením. Zasedání a hlasování je veřejné, pokud se příslušný orgán prostou většinou hlasů neusnese jinak.

b) Orgány se mohou právoplatně usnášet v případě, že na jednání je přítomna nejméně nadpoloviční většina jejich členů.

c) Volené orgány mohou v naléhavých případech, na základě rozhodnutí předsedy voleného orgánu, rozhodovat také mimo svá zasedání. V takovém případě je návrh předkládán všem členům voleného orgánu písemně s oznámením lhůty, ve které se k nim mají písemně vyjádřit. Za přítomné se považují ti členové, kteří se k návrhu ve stanovené lhůtě vyjádřili.

d) Z každého zasedání se vyhotovují zápisy, které podepisují zapisovatelé a ověřují ověřovatelé, určení při zahájení zasedání usnesením jednajícího orgánu.

e) Funkční období volených orgánů asociace je čtyřleté a probíhá souběžně. Členem volených orgánů asociace se může stát zástupce člena asociace, jehož členství trvá v době volby nejméně dva roky.

f) Volby členů volených orgánů asociace se provádějí způsobem určeným usnesením sněmu. Předsedové volených orgánů se volí způsobem uvedeným v čl. VII. bod 2. písm. a) a v bodě 4. písm. a) tohoto statutu. V případě, že v průběhu volby členů volených orgánů dojde k rovnosti hlasů mezi kandidáty výkonné rady na sedmém a osmém místě (resp. na třetím a čtvrtém místě do kontrolní komise), o sedmém členu výkonné rady (resp. třetím členu kontrolní komise) rozhodne nové hlasování.

g) Odpovědnost členů volených orgánů za škodu způsobenou při výkonu funkce se řídí občanskoprávními předpisy. Členové orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivosti a obchodní tajemství vůči třetím osobám ve vztahu k získaným obchodním a ekonomickým informacím.

h) Volené orgány asociace si mohou vyžádat k závažným problémům stanovisko členů asociace s tím, že současně určí postup shromažďování a vyhodnocení těchto stanovisek.

i) Proti rozhodnutí výkonné rady může člen asociace podat odvolání ke sněmu. Odvolání se podává písemně výkonné radě, a to do 15 dnů od doručení oznámení o rozhodnutí. Odvolání je podané včas, jestliže bylo ve stanovené lhůtě doručeno předsedovi a místopředsedovi asociace nebo do kanceláře asociace, je-li zřízena. Odvolání nemá odkladný účinek.

VIII. Jednání jménem asociace

Jménem asociace jedná navenek předseda výkonné rady. V případě pověření výkonnou radou také místopředseda nebo jiný její člen. Pro jednání jménem asociace navenek musí být rozsah pověření pro jiného člena výkonné rady než předsedu uveden písemně (např. v zápisu z jednání výkonné rady).

IX. Členské příspěvky

1. Základní členský příspěvek uhradí každý člen asociace v roce svého přijetí za člena, dále pak ročně ve výši a za podmínek stanovených usnesením sněmu přijatého v roce předcházejícím.

2. Na základě vlastního rozhodnutí může člen uhradit individuálně i vyšší příspěvek než je stanovený usnesením sněmu pro příslušné období.

X. Majetkové poměry a hospodaření asociace

1. Majetek asociace je tvořen především členskými příspěvky, ostatními příspěvky a dotacemi, případně prostředky získanými činností asociace.

2. Asociace organizuje podle potřeby vlastní hospodářskou činnost na podporu realizace svých cílů a zájmů svých členů ve smyslu čl. II. odst. 2 tohoto Statutu.

3. Jednotlivé konkrétní organizované akce a činnosti jsou financovány z účelových příspěvků členů asociace a z případných vnějších finančních zdrojů s tím, že o způsobu financování konkrétních společných akcí (účelově) rozhodne výkonná rada s přihlédnutím k zájmům většiny členů. Toto přijaté rozhodnutí výkonné rady je pro členy podílející se na konkrétní akci závazné.

XI. Zrušení a zánik asociace

1. Asociace může zaniknout rozdělením, sloučením či splynutím s jiným sdružením, nebo zrušením s likvidací. Schválení tohoto usnesení sněmu vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin členů asociace přítomných na jednání sněmu.

2. V případě zrušení asociace s likvidací jmenuje sněm jednoho či více likvidátorů. Likvidační zůstatek se po skončení likvidace rozdělí rovnoměrně mezi členy asociace, kteří byli členy asociace k datu rozhodnutí o vstupu do likvidace.

XII. Účinnost

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení, to je dnem 30. 5. 2023.

Etický kodex

Úvodní ustanovení

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (dále jen “AZZP”), jako sdružení zaměstnavatelů, především podnikatelů, jejichž činnost směřuje k maximálnímu uplatnění pracovního potenciálu lidí znevýhodněných svým zdravotním postižením v produktivním a konkurenceschopném pracovním prostředí přizpůsobeném jejich individuálním možnostem a potřebám, přijala tento Etický kodex vedena snahou o zvýšení úrovně svého přístupu k zaměstnancům, zákazníkům i k veřejnosti a k vytváření objektivního a pozitivního obrazu své společensky prospěšné role a k dodržování pravidel při využívání finančních i nefinančních nástrojů jejich podpory.

Cíle a společné hodnoty členů AZZP

Členové AZZP respektují nutnost zachování rovnováhy mezi podnikatelským chováním založeným na soutěži na volném obchodním trhu a mezi sociální rolí, tedy vytvářením a rozvíjením vhodných pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením (dále jen “ZP”) umožňujících jejich důstojné pracovní uplatnění a osobní rozvoj.

Členové AZZP se zavazují respektovat individuální přístup v duchu “Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“ přijaté OSN v roce 2006 a ratifikované ČR v roce 2009, zejména v oblastech:

 • rovného zacházení a nediskriminace,
 • zvyšování povědomí o situaci osob se zdravotním postižením a jejich schopnostech a přínosu přístupnosti a odstraňování bariér,
 • podpory nezávislosti a zapojení do společnosti,
 • rehabilitace a vzdělávání

v rozsahu a intenzitě, zajišťující a podporující konkurenceschopnost podniku na otevřeném obchodním trhu.

Všeobecné zásady chování člena AZZP k partnerům, zákazníkům a institucím

Členové AZZP se zavazují řídit se ustanoveními Etického kodexu a jednat v souladu se závaznými právními předpisy, platnými na území České republiky. Členové se zavazují nezneužít statutu zaměstnavatele s více než 50 % osob ZP k získání neoprávněné obchodní nebo veřejné výhody vlastní nebo třetí osoby. Členové se zavazují k etickému chování a vystupování nepoškozujícímu a neohrožujícímu zájmy jiných členů AZZP.

Všeobecné zásady jednání ve vztahu k zaměstnancům

Členové se zavazují uplatňovat tyto zásady:

 • otevřenost, diverzita v přístupu k podmínkám a individuálním potřebám,
 • využití iniciativy a zájmu zaměstnanců na rozvoji podniku podpora jejich vlastní identifikace s podnikatelskými i dalšími cíli zaměstnavatele,
 • podpora osobního rozvoje ke zvyšování pracovních kompetencí,
 • umožnění a podpora přechodu zaměstnanců na volný trh práce.

Zásady využívání nástrojů podpory státu a sociální přidané hodnoty ZZP

Členové se zavazují nezneužít nástrojů státní politiky zaměstnanosti a podpory, zejména:

 • vytvářením fiktivních pracovních míst s cílem získat příspěvky na zaměstnávání osob ZP,
 • propůjčení svého jména a statutu zaměstnavatelů ZP k neetickým obchodním praktikám pro získání neoprávněných výhod třetími osobami, které nemají charakter zaměstnavatelů ZP.

Současně deklarují zájem o otevřenou a konstruktivní spolupráci s orgány státní správy.

Zásady ochrany jednotlivých členů AZZP

Členové AZZP se zavazují respektovat Etický kodex a postupovat společně při potírání negativních jevů a praktik nekalé soutěže.

Členové se zavazují hájit oprávněné zájmy ostatních členů AZZP a zavazují se k jednotnému postupu při obraně práv každého svého člena případech, kdy kdokoliv svým jednáním poškozuje práva člena AZZP.

Přijetí a dodržování ustanovení Etického kodexu je podmínkou členství v AZZP a každý člen je povinen dodržovat zásady vytyčené Etickým kodexem co do obsahu i smyslu. Členové AZZP se zavázali seznámit s Etickým kodexem všechny své zaměstnance a zástupce, jednající jejich jménem, a vyžadovat od těchto osob dodržování zásad Etického kodexu. Nerespektování zásad Etického kodexu může mít za následek postup uplatňovaný v souladu s platným Statutem AZZP. Členové se zavázali použít přiměřené prostředky proti členovi AZZP porušujícímu zásady stanovené Etickým kodexem.

Člen má právo podat stížnost k Výkonné radě AZZP pro porušení zásad Etického kodexu jiným členem AZZP.

Závěrečná ustanovení

Etický kodex se jeho schválením stává závazným pro všechny členy AZZP, kteří se zavazují jej trvale respektovat a dodržovat. Etický kodex může být měněn a upravován pouze usnesením sněmu AZZP.

Etický kodex byl přijat usnesením sněmu AZZP dne 28.6.2011.