Kdo jsme

Členové AZZP ČR zaměstnávají osoby, které navzdory postižení mohou a chtějí pracovat. Zapojit takovou osobu do pracovního procesu vyžaduje přizpůsobení nejen pracovního prostředí, ale často i přizpůsobení organizace a režimu práce individuálním potřebám lidí s handicapem. Zdaleka nemusí jít jen o přizpůsobení pracovního místa ve smyslu odstranění technických bariér.

Působí v mnoha oborech a úrovních. Od vyspělých průmyslových nebo obchodních podniků a poskytovatelů služeb až po velmi sociálně zaměřené subjekty, které by měly mít charakter skutečných chráněných dílen. Tento model uplatnění však v ČR neexistuje.

Okruh zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením definuje zákon jako „chráněný trh práce“. Jsou to vesměs podnikatelé, kteří zajišťují většinu zdrojů ze svého podnikání, nejsou chráněni ani zvýhodněni na obchodním trhu. Jsou podporováni příspěvky státu, poskytovanými za přísných podmínek. Tyto dotace slouží především k vyrovnání nižšího pracovního potenciálu jejich znevýhodněných zaměstnanců, kteří tvoří v průměru 70 % celkového počtu zaměstnaných. Ani tito zaměstnanci nejsou chráněni (zákoníkem práce ani v pracovních smlouvách). Často používaný tradiční pojem „chráněná dílna” není od roku 2012 používán v souvislosti se zaměstnáním v pracovně právním vztahu a je spíše označením „sociálně-terapeutických dílen” v rámci sociálních služeb směřujících k upevnění pracovních návyků jejich klientů. Příspěvek na jednu zaměstnanou osobu s handicapem se nyní pohybuje kolem 130 tisíc korun ročně, po odpočtu odvodů a daní, které se „vrací zpět“ do státního rozpočtu, se fakticky pohybuje okolo 60 tis. Kč.

Stane-li se obchodní partner jednorázovým, nebo trvalým odběratelem výrobků nebo služeb takovýchto firem, má možnost prokázat “náhradním plněním” splnění povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob ve své firmě podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Spolupracovat s takovouto firmou patří ve většině vyspělých evropských zemí nejen k povinnostem ze zákona, ale je to projevem společenské odpovědnosti podnikání a stává se součásti image i velkých a známých firem a korporací.

Přesto je cílem každé společnosti především umožnit lidem s postižením návrat do běžného prostředí a na volný trh práce. AZZP ČR dlouhodobě spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi a usiluje o komplexní řešení systému podpory pracovního uplatnění znevýhodněných. Řídí se zásadou, že existuje pouze jeden trh práce, státní politika zaměstnanosti by měla nejprve umožnit a podporovat profesní a osobní rozvoj osob se zdravotním postižením. Teprve v případech, kdy nejsou schopny dosáhnout využitelného pracovního potenciálu ani za specifických podmínek, zajistit jim důstojný život formou sociální podpory.