Kulatý stůl – Ostrava

18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem místopředsedkyně družstva paní Moniky Rýparové. V odpoledních hodinách se konal vlastní kulatý stůl pod záštitou a za účasti senátora Petra Koliby organizovaný ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou MsK. O kulatý stůl byl zájem tak velký, že někteří přihlášení museli být odmítnuti z důvodu kapacity jednacího sálu.

Kulatý stůl byl zaměřen na dvě hlavní oblasti. Aktuálně na schválené změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením novelami zákona o zaměstnanosti pro rok 2018, které jsou výsledkem jednání sociálních partnerů od roku 2015. Přestože návrhy byly zpracovány ve shodě a včas projednány ve výborech sněmovny, bylo nutné vyvinout značné úsilí k jejich schválení, v posledním případě s využitím autority Senátu PČR. K obsahu novel podal rámcové informace Petr Jiříček ze sekce zaměstnanosti MPSV ČR. Diskusi o posílení podpory vstupu OZP na trh práce doplnil Jan Buba z GŘ ÚP informací o zahajovaném projektu na posílení kapacity sítě Úřadu práce ČR. Přítomní včetně odborníků z krajské pobočky i kontaktních míst úřadu práce diskutovali mimo jiné o chybějící koordinaci zapojení jednotlivých nositelů rehabilitace OZP a zejména pracovní rehabilitace, zapojili se přítomní zástupci neziskových organizací, škol, měst a kraje i samotní zaměstnavatelé. Shodli se na nutnosti změn přístupu a myšlení, které však je možno dosáhnout jen dílčími kroky navzájem propojenými a koordinovanými. Vyžaduje to spolupráci napříč rezorty a dobu přesahující jedno volební období. Typický byl nezájem zaměstnavatelů z volného trhu práce, přestože podle vyjádření odborníků z úřadu práce firmy projevují zájem, kulatého stolu se nezúčastnil žádný.

V druhé části se hovořilo u „ucelené“ rehabilitaci OZP. Jak tyto lidi motivovat k návratu zpět do pracovního procesu. Radní MsK Radomíra Vlčková, zástupkyně města Ostravy Petra Teichmannová a Hana Gřešková – krajská koordinátorka NROZP v kraji hledaly způsoby efektivního předání informací cílové skupině, k jejich motivaci ke spolupráci. Eva Zezulková z centra Pyramida Ostravské univerzity zase připomínala, že se nesmí zapomínat na rehabilitaci sociální a vzdělávací. Byly zmíněny opakované iniciativy a aktuální věcný záměr MPSV ČR k legislativnímu řešení koordinace rehabilitace. Do diskuse se zapojila většina účastníků i z řad dalších partnerů i samotných zaměstnavatelů.

Senátor Koliba i zástupci kraje a města přislíbili podporu a spolupráci na všech úrovních – senátor Koliba zdůraznil, že „je senátorem pro všechny a bude se snažit každému pomoci, pokud to bude možné“.

Účastníci kulatého stolu podpořili námět na vznik „Ostravské“ výzvy ke komplexnímu řešení rehabilitace OZP a podpory jejich zaměstnávání, jejímž cílem bude oslovit novou politickou a vládní reprezentaci po volbách.

V zaujetí diskusí většině účastníků určitě nevadilo, že se jednání protáhlo a z následných reakcí bylo zřejmé, že splnilo svůj účel.

{gallery}dokumenty_na_web/KS_Ostrava{/gallery}