Minimální mzda od 1.8.2013

Platné znění části nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Schválené Vládou ČR s účinností od 1. srpna 2013 zde.

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a) výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,

b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,

c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,

d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

§ 2

Základní sazba minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 50,60 Kč za hodinu nebo 8 500 Kč za měsíc.

§ 3

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. – 50,60 – 8 500

2. – 55,90 – 9 400

3. – 61,70 – 10 400

4. – 68,10 – 11 400

5. – 75,20 – 12 600

6. – 83,00 – 13 900

7. – 91,70 – 15 400

8. – 101,20 – 17 000

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

1) § 109 odst. 3 zákoníku práce.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 109 odst. 2 zákoníku práce.

§ 4

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

(1) Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

(2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, jde-li o zaměstnance uvedeného v odstavci 1, činí:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. – 48,10 – 8 000

2. – 53,10 – 8 900

3. – 58,60 – 9 800

4. – 64,70 – 10 800

5. – 71,50 – 12 000

6. – 78,90 – 13 200

7. – 87,10 – 14 600

8. – 96,20 – 16 100.