Sleva na pojistném

Přinášíme shrnutí o této novince.

Slevu na pojistném upravuje zákon č. 216/2022 Sb.

Výše slevy je 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců na které je sleva uplatňována, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Po skončení zaměstnání již nelze na zaměstnance slevu uplatnit. V případě, že má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více zkrácených úvazků, sleva se uplatňuje pouze z jednoho z nich.

Jak žádat?

Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu Přehled o výši pojistného, přičemž slevu odečte od pojistného za tento kalendářní měsíc od standardně vypočteného pojistného, které je jako zaměstnavatel povinen platit. V případě, že zaměstnavatel uplatní vyšší slevu, než mu může být odečtena, považuje se rozdíl částek za dluh na pojistném. Přehled o výši pojistného musí být podán nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, nedodržením lhůty zaniká nárok na slevu.

Záměr uplatnit slevu na zaměstnance musí být oznámen nejdříve měsíc před prvním uplatněním, pokud žádá více zaměstnavatelů na jednoho zaměstnance, slevu uplatní první v pořadí podání žádostí. Není možné žádat o slevu před oznámením o nástupu zaměstnance do zaměstnání. Nejpozději je možné oznámit záměr uplatnit slevu na pojistném ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného pro daný měsíc. Ukončení uplatňování slevy na zaměstnance (v případě, že nekončí pracovní nebo služební poměr) musí být doručeno do 8 dnů po skončení měsíce, kdy se sleva uplatňuje naposledy. Oznámení se zasílá datovou zprávou.

Na koho je možné žádat?

 • Na osobu starší 55 let (počínaje dnem 55. narozenin),
 • na osobu pečující o dítě mladší 10 let (splnění podmínky končí den před 10, narozeninami dítěte) jako rodič nebo v náhradní péči (zaměstnanec dokládá rodným listem nebo rozhodnutím o svěření do péče),
 • na osobu pečující o osobu blízkou mladší 10 let v I. stupni závislosti nebo o osobu blízkou v ostatních stupních závislosti bez ohledu na věk osoby blízké (zaměstnanec dokládá potvrzením ÚP, zaměstnavatel ukládá kopii),
 • na studenta do 26 let – pouze denní studium (zaměstnanec dokládá potvrzení školy, zaměstnavatel ukládá kopii),
 • na osobu, která v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupila jako uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP na rekvalifikaci (zaměstnanec dokládá potvrzením ÚP ČR, zaměstnavatel ukládá kopii),
 • na osobu se zdravotním postižením nebo osobu zdravotně znevýhodněnou (zaměstnanec předloží doklad orgánu sociálního zabezpečení, zaměstnavatel ukládá kopii),
 • na osobu mladší než 21 let (splnění podmínky končí den před 21. narozeninami).

Podmínky:

 • Zaměstnanec je v pracovním nebo služebním poměru.
 • Zaměstnanec, pokud je starší 21 let, je zaměstnaný na zkrácený úvazek v rozsahu 8-30 hodin týdně a to součtem všech pracovních i služebních poměrů u zaměstnavatele (i těch, ze kterých neplyne nutnost nemocenského pojištění).
 • Sleva se může uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele a to pouze na jedno zaměstnání
 • Podmínky musí být splněny za celý měsíc, za který se sleva žádá (např. pokud má zaměstnanec uprostřed měsíce 55. narozeniny, slevu ještě není možné uplatnit). Pokud pracovní poměr vznikne/zanikne před ukončením platnosti podmínek, je možné slevu uplatnit (např. ukončení pracovního poměru před 21. narozeninami zaměstnance).

Kdy není možné slevu uplatnit?

V případě, že

 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy,
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší (částka se nijak nezaokrouhluje) než 1,15 % průměrné mzdy (včetně dovolené a dnů, kdy je zaměstnavatel povinen ze zákona poskytnout placené volno – např. návštěva lékaře (i jako doprovod), vlastní svatba, úmrtí osoby blízké, výkon funkce v odborovém orgánu, dárcovství krve apod.; nezapočítává se sick day, nemocenská – prvních 14 dní), počítá se pouze z pracovních poměrů s účastí na nemocenském pojištění,
 • odpracovaná doba překročí v daném měsíci 138 hodin (nebo poměrnou část v případě uzavření/ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce), nesleduje se u zaměstnanců mladších 21 let, započítávají se všechny pracovní poměry,
 • na zaměstnance se zdravotním postižením v případě, kdy by uplatňoval slevu zaměstnavatel uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to i v případě, že na něj není čerpán příspěvek podle § 78a ZoZ.
 • na zaměstnance je v daném měsíci uplatněn tzv. kurzarbeit.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat o tom, že na něj uplatňuje slevu na pojistném. Dále je povinen vést si evidenci zaměstnanců, na něž uplatňuje slevu a oznámit ČSSZ záměr ukončit uplatňování slevy na zaměstnance. V případě porušení hrozí zaměstnavateli pokuta až 50 000 Kč.

Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli důvod pro uplatnění slevy a doložit ho příslušným dokladem. Dále je poté povinen informovat zaměstnavatele o tom, že je v pracovním nebo služebním poměru na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele, o změnách v údajích, které sdělil zaměstnavateli a o skutečnostech souvisejících se slevou.

Více informací najdete na webu ČSSZ.

ka