Novelou zákona č. 134/2016 Sb. došlo k zásadním změnám oproti stávající úpravě:

  • Z ustanovení zákona 137/2006Sb. v § 101 o možnosti vyhrazení veřejné zakázky a jejím zvýhodnění byl vypuštěn bod 4. umožňující zvýhodnění nabídkové ceny o 15 %.
  • Možnost vyhrazení veřejné zakázky pro zaměstnavatele více než 50 % OZP zůstala zachována v novém § 38 zákona 134/2016 Sb.
  • Nově je zákonem v § 35 a § 101 upravena možnost rozdělit veřejnou zakázku na více částí.
  • Podrobné podmínky pro ev. další kvalitativní kritéria (dříve upravená § 44 – 46 zákona 137/2006 Sb.) jsou nahrazena v § 94 nového zákona požadavkem na tzv. „štítky“ vymezující podmínky zakázky.
  • Případné další podmínky pro stanovení kritérií upravují § 104 a § 122 nové úpravy zákona.

Zákon umožňuje využít ve prospěch společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dalších kritérií mimo hledisko nabídkové ceny, tato kritéria mohou obsahovat i sociální aspekt včetně zaměstnanosti znevýhodněných.

Namísto paušální úpravy cenového zvýhodnění nabídek ZZP 50%+ je však rozhodnutí delegováno na zadavatele, zda se rozhodne k takovému postupu.

Podrobnosti včetně příkladů a komentářů lze najít na http://sovz.cz/legislativa/.