Bezdlužnost

Vážení členové AZZP ČR,

vzhledem k četným problémům, které se projevily v souvislosti uznáním (resp. neuznáním  potvrzení o bezdlužnosti v rámci žádostí o příspěvek dle §78 za I. – II. čtvrtletí t.r. si Vám dovolujeme zaslat komplexnější informaci k této problematice

I. Bezdlužnost při posuzování dle §78 zákona o  zaměstnanosti v roce 2008

Množí se případy, kdy úřady práce zahajují správní řízení a zamítají žádosti o příspěvek dle §78 z důvodu neprokázání „bezdlužnosti“ ze strany ZZP. Je několik typů příčin:

1. Skuteční dlužníci (ZZP) po lhůtě splatnosti

ZZP požádá příslušné instituce o vystavení potvrzení o „bezdlužnosti“, obdrží doklad o tom, že jsou dlužníkem daní, odvodů (sociální nebo zdravotní pojistné), penále atd.

a) Jedná se o malé nebo nepatrné částky, vzniklé např.  vlivem opomenutí, zaokrouhlením nebo pozdní platbou (penále za zpoždění)

b) V textu potvrzení není výslovně uvedeno, že ZZP nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči dané instituci k datu posledního dne čtvrtletí (např. k 30.6.)

2. ZZP, kteří mají dluh ošetřen posečkáním daně nebo splátkovým kalendářem

ZZP má s FÚ nebo s příslušnou institucí, vůči níž má závazky po lhůtě splatnosti, sjednáno posečkání nebo splátkový kalendář

a) Příslušnému ZZP je vydáno před datem posledního dne kalendářního čtvrtletí (za nějž je žádáno o příspěvek) rozhodnutí FÚ nebo jiné instituce o tzv. „posečkání“ platby daně nebo odvodu, případně spojeném se splátkovým kalendářem.

b) ZZP má rozhodnutí, v němž sjednal příslušný FÚ nebo jiný orgán se zaměstnavatelem splátkový kalendář, rozhodnutí však bylo vydáno až po uplynutí kalendářního čtvrtletí

3. ZZP, kteří vlastní vinou (např. opomenutím) neřešili své významné závazky vůči státu

Co s tím:

Současné znění zákona platné pro rok 2008 obsahuje v § 78 odst. 4 písm.c) požadavek na předložení dokladu ze strany ZZP o tom, že „… zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, zaměstnavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.“

Tato formulace neobsahuje jakékoliv časové vymezení („bezdlužnost“ celé čtvrtletí, část čtvrtletí, konec čtvrtletí….) a také nevymezuje dobu ani datum, v nichž má být potvrzení vydáno. MPSV řešilo tento  legislativní nedostatek vydáním tzv. „normativní instrukce“ adresované úřadům práce, kde jsou termíny striktně uvedeny. Odvolání ZZP k nepřiznání příspěvku z těchto příčin zamítá s odkazem na stanovisko právníků MPSV ČR. Existuje několik odborných nezávislých právních stanovisek, podle nichž jde normativní instrukce nad rámec zákona a nemá v něm oporu. Případný soudní spor o nárok na příspěvek by pravděpodobně (podle nezávislých stanovisek právníků) vyzněl ve prospěch zaměstnavatele, pokud by byly splněny ostatní podmínky výslovně uvedené v zákonu. V současné době se pokoušíme vyvolat jednání o zmírnění tvrdosti postupu MPSV ČR ve výkladech a odvoláních k zamítnutí nároku na příspěvek dle §78.

V jednotlivých případech však s ohledem na dosavadní zkušenosti a průběh známých případů přesto doporučujeme preventivní kroky a opatření, které Vás mohou v roce 2008 uchránit před zmíněnými problémy a  riziky vleklých jednání, případně soudních sporů.

Jak je zřejmé z dosavadních zkušeností, i  když okolnosti jednotlivých případů jsou různé a pestré, příčina je společná: ve většině případů ZZP nechávají podání žádostí o“bezdlužnosti“ na poslední dny před podáním žádosti, kdy již není dost času na dořešení daného problému.

Univerzálně doporučujeme preventivní obstarání informací

a) buď neformální cestou (trvalou nebo občasnou komunikací s úřady) učinit 15 – 10 dní před koncem čtvrtletí dotaz – ověřit si, zda není někde evidován dluh, zůstatek nebo nedoplatek, teprve poté oficiálně požádat o vystavení potvrzení k datu posledního měsíce čtvrtletí

b) nebo formálně požádat o vystavení potvrzení k datu např. 20. dne posledního měsíce čtvrtletí, pokud obdrží např. 27. dne pozitivní nález, je možno do konce měsíce uhradit a požádat o potvrzení k poslednímu dni (bude negativní).

1. Skuteční dlužníci (ZZP) po lhůtě splatnosti

a) Pokud z jakýchkoliv příčin obdrží žadatel – ZZP potvrzení o neuhrazeném dluhu – příklady administrativních rozdílů několika Kč až několika set Kč, doporučujeme jej obratem uhradit a poté neprodleně požádat o  vystavení nového potvrzení. Podat jej i s jiným datem jako součást žádosti o  příspěvek v termínu uvedeném v § 78 zákona o zaměstnanosti.     Vzhledem k formulaci platného znění zákona lze následně podanou žádost o příspěvek považovat za oprávněnou a domáhat se nároku za dané čtvrtletí.

b) Většina státních institucí (FÚ, SSZ, zdravotní pojišťovny) s výjimkou celní správy umí vystavit na žádost potvrzení žádost k poslednímu dni, doporučujeme však v žádosti tento požadavek přímo uvést a  zdůraznit, předejít tak nedorozumění.

Pokud úřad práce žádost zamítne (vesměs z důvodů dle normativní instrukce 3/2008), doporučujeme se neprodleně odvolat, v případě zamítnutí odvolání ze strany MPSV ČR se obrátit na soud. Podmínkou je, že byly splněny ostatní požadavky §78 zákona (termín podání žádosti do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí, rozhodnutí o statutu osob se ZP a  další zákonem výslovně uvedené).

2. ZZP, kteří mají dluh ošetřen posečkáním daně nebo splátkovým kalendářem

Týká se zpravidla případů větších dlužných částek, které vznikají delší čas před podáním žádosti o příspěvek, resp. žádosti o potvrzení „bezdlužnosti“. Pokud je sjednán splátkový kalendář před datem žádosti o potvrzení „bezdlužnosti“ a splátky jsou řádně hrazeny, nebývá problém. Pokud vznikne dluh krátce před koncem čtvrtletí, je nutno trvat na uzavření splátkového kalendáře a vydání rozhodnutí ještě do konce čtvrtletí. Pokud přesto technicky nelze zvládnout, platí postup dle předchozího bodu 1. – případné zamítnutí (resp. i odvolání) překračuje dikci zákona, lze se domáhat práva u soudu.  Nejčastějším problémem je vydání rozhodnutí správce daně o tzv.  „posečkání“ s uvedením termínu splacení dlužné částky. Z nepříliš jasných důvodů MPSV ČR neuznává postup dle zákona 337/1992Sb. jako rovnocenný sjednání splátkového kalendáře. Oba režimy se liší pouze daňově a odkazem na §60 zákona o  DP PO, i zde doporučujeme zvážit právní cestu.

Ve všech konkrétních situacích však doporučujeme posuzovat očekávaný výsledek ev. soudního sporu v kontextu dalších souvislostí, případně v budoucnu brát v úvahu tzv.“judikáty“ (výsledky podobných sporů již uzavřených). V každém případě jde o velké částky nároku na příspěvek dle §78 za celá čtvrtletí, které mohou mít vážný dopad na ekonomickou stabilitu žadatele. Doba soudních sporů s několika odvoláními však může přesáhnout 2-3 roky.

3. ZZP, kteří vlastní vinou a opomenutím neřešili své významné závazky vůči státu

I takové případy monitorujeme, zamítnuté žádosti o příspěvek dle §78 lze jen těžko řešit zpětně, zatím jsme nezaznamenali případ „odstranění tvrdosti“ v takových případech. ÚP i MPSV ČR jsou svázány přísnými rozpočtovými pravidly a nemohou o své újmě rozhodovat o  tolerování zjevných chyb žadatelů, i když mohly vzniknout nešťastnou souhrou okolností.

Typickým příkladem je malý podnik nebo chráněná pracovní dílna, kde majitel či jednatel je současně obchodním, provozním a dopravním manažerem, spolupracuje s externí účetní. Pokud onemocní nebo je přetížen mimořádnými povinnostmi, může dojít k opomenutí.

Jak bylo zdůrazněno v úvodu, jedinou cestou je prevence, zavedení preventivního systému (ať formálního nebo neformálního).

Upozornění: Zdravotní pojišťovny nepovažují předem sjednaný splátkový kalendář za „bezdlužnost“.

Jak jistě víte, byla PS PČR  ve III.čtení schválena novely zákona o zaměstnanosti :

II. Změny schválené poslaneckou sněmovnou ve III. čtení 22. srpna 2008

Schválené změny odpovídají obsahově návrhům vzneseným v rámci jednání výboru pro sociální politiku (MPSV ČR a poslanec David Kafka). Může dojít k drobným formulačním úpravám (legislativa, senát), ale nepředpokládáme jejich vrácení nebo zamítnutí.

V zásadě se mění:

  • struktura sazeb příspěvku dle §78 – sjednocuje se sazba hranice příspěvku u OZP i TZP na částku 8 000,- měsíčně (pokud nejméně této výše dosáhly osobní náklady daného zaměstnance), snižuje se hranice u osob s TZP klasifikovaných dnes dle §39 1a) na částku 2 700,- měsíčně.
  • Omezuje se souběh více pracovních poměrů OZP či TZP, na které je možno čerpat příspěvek – v případě pracovních poměrů u  více zaměstnavatelů (ZZP) nesmí přesáhnout součet sjednaných úvazků objem 40 hod. týdně. Přesáhne-li součet tuto hranici, ztrácí nárok všichni žadatelé o příspěvek.
  • Část ustanovení tzv. „normativní instrukce“ z roku 2008 se dostává do zákona: výslovně je uveden požadavek prokazování „bezdlužnosti“ k poslednímu dni čtvrtletí, podle nejasné formulace v zákonu by si nově měl obstarat doklady o bezdlužnosti sám úřad práce prostřednictvím informačního systému státní správy. Tento postup odstraní administrativní nároky na straně zaměstnavatelů, avšak zvýší riziko problémů – viz bod I. (praktickou aplikaci ze strany MPSV a ÚP budeme sledovat a informovat, zřejmě počátkem roku 2009)
  • Nově je již posečkání se splacením daně považováno za bezdlužnost (!!!)

Poněkud „navíc“ je zakázán souběh příspěvku dle §78 u OZP, který se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost dle zákona o  sociálních službách).

Na stránkách http://www.komora.cz/hk-cr/zpravodajstvi/art_26294/stanovisko-hospodarske-komory-ceske-republiky-k-zamyslenemu-snizeni-prispevku-firmam-zamestnavajicim-hendikepovane-osoby.aspx najdete stanovisko Hospodářské komory ČR, na němž spolupracoval i SČMVD jako člen asociace.

Ostatní úpravy §78 zůstávají v podobě platné v roce 2008, ze zkušeností je zřejmé, že výrazný vliv na výši oprávněných nároků na příspěvek má skutečná doba nemoci OZP. Vzhledem k připravovaným změnám v roce 2009 se budeme této oblasti samostatně věnovat.

III. Dávky a úhrady nemocenského pojištění v roce 2009 – 10

Na přelomu roku 2008 – 9 se dostane do popředí také změna v systému úhrad dávek nemocenského pojištění, jehož systém včetně spoluúčasti zaměstnavatelů se bude dvoustupňově měnit k 1.1.2009 a  k 1.1.2010. K tomuto tématu Vám zašleme podrobnější informaci cca v polovině října t.r.

S pozdravem

Karel R y ch t á ř

místopředseda

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..