Metodický pokyn MPSV k obnovení CHPM

Metodické doporučení k postupu při vymezování CHPM v souvislosti se zrušením přechodného ustanovení zákona o zaměstnanosti

Na základě četných nejasností jsme (stejně jako ÚP ČR) žádali o stanovisko ke složité situaci a různým interpretacím komplikací, vzniklých zrušením přechodného ustanovení a uplynutím 3leté lhůty od prvního vymezení CHPM. Abychom vycházeli ze stejných doporučení, která dostaly i úřady práce, citujeme z dopisu náměstka ministryně Ing. Marka zaslaný GŘ ÚP dne 28.11.2014 obsahujícího doporučení postupu v jednotlivých případech, které se vyskytují v praxi:

V praxi se vyskytují případy, kdy zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením na pracovním místě v chráněné pracovní dílně vytvořené nebo vymezené na základě dohody mezi ním a Úřadem práce České republiky podle právní úpravy v zákoně o zaměstnanosti účinné do 31.12.2011.

Pozn.: hovoří se o chráněné dílně v minulé úpravě platné do roku 2011, která se v roce 2012 změnila na „množinu CHPM” ve smyslu nové úpravy § 75.

Podle článku II bodu 6 přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, se pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně, která byla vytvořena nebo vymezena na základě dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2012, považují za chráněná pracovní místa. Z dikce tohoto přechodného ustanovení je nepochybné, že tato pracovní místa jsou stále chráněnými pracovními místy. Přechodné ustanovení neupravuje dobu, po kterou je možné tato pracovní místa považovat za chráněná pracovní místa, a rovněž neodkazuje na ustanovení § 75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, ze kterého by bylo možné dovodit, že se považují za chráněná pracovní místa po dobu dalších 3 let, resp. do 31.12.2014. Na základě dikce přechodného ustanovení je tedy nutné pohlížet na pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v (pozn.: v dřívějších) chráněných pracovních dílnách po 1.1.2012 jako na chráněná pracovní místa bez časového omezení. Jiný postup by mohl být považován za nezákonný, a to i vzhledem k případným negativním dopadům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

V případě, že krajská pobočka Úřadu práce České republiky zaslala zaměstnavateli přípis „Oznámení o vymezení chráněných pracovních míst” z roku 2012, ve kterém je konstatováno, že pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně lze považovat za chráněná pracovní místa jen do 31.12.2014, resp. tato pracovní místa nevymezila v dohodě se zaměstnavatelem, je nutné z výše uvedených důvodů toto oznámení přehodnotit a nově informovat zaměstnavatele o tom, že se nadále jedná o chráněná pracovní místa. Pro účely zvýšení příspěvku je u těchto chráněných pracovních míst podmínka 12 kalendářních měsíců splněna. Tato podmínka bude považována za splněnou i v případě, že zaměstnavateli bylo nebo bude vymezeno chráněné pracovní místo, které lze na základě přechodných ustanovení považovat za chráněné pracovní místo. Stejným způsobem bude postupováno i u poskytování příspěvku podle § 76 zákona o zaměstnanosti.

Dále může nastat případ, kdy v dohodě o vytvoření nebo vymezení chráněné pracovní dílny nebyl dohodnut počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. V této situaci budou všechna pracovní místa, na kterých zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, považována za chráněná pracovní místa podle přechodného ustanovení.

Lze předpokládat, že v praxi se mohou vyskytnout i jiné, než výše uvedené případy. I tyto případy musí být posuzovány v souladu s přechodným ustanovením.

K zabezpečení výše uvedených postupů je nezbytné, aby ze strany Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky byla věnována zvýšená pozornost komunikaci krajských poboček Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli, zejména z hlediska včasného předání potřebných informací.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti, které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato novela by měla reagovat na praktické poznatky aplikační praxe a odstranit výkladové nejasnosti. Součástí této novely by mělo být i sjednocení postupu při zřizování a vymezení chráněných pracovních míst. Bude navrhováno, aby stávající pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v (pozn.: v dřívějších) chráněných pracovních dílnách byla časově omezena. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme, aby krajské pobočky Úřadu práce České republiky již nyní projednaly se zaměstnavateli možnost vymezení těchto chráněných pracovních míst v nové dohodě podle § 75 zákona o zaměstnanosti na dobu 3 let. Vymezení chráněných pracovních míst před účinností novely přispěje k plynulému přechodu na novou právní úpravu a nezpůsobí problémy v aplikační praxi.

Pro lepší pochopení připojujeme i odpověď z dopisu ministryně Marksové na konkrétní dotaz týkající se aplikace podmínky 12 měsíců dle § 78 (3) po zrušení přechodného ustanovení.

Nyní účinné přechodné ustanovení č. 12 zákona o zaměstnanosti, které obsahovalo výjimku z aplikace lhůty 12 měsíců pro zvýšení příspěvku, bude s účinností od 1.1.2015 pozměněno tak, že doba 12 měsíců podle § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti se bude vztahovat na všechny zaměstnavatele. To však neznamená, že na osoby se zdravotním postižením, umístěné na již vymezených chráněných pracovních místech, bude příspěvek dle § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti poskytován až po 12 měsících ode dne opakovaného vymezení chráněného pracovního místa. V případě, že se jedná o opakované vymezení stejného chráněného pracovního místa a dojde-li k jeho vymezení před skončením účinnosti dříve uzavřené dohody o vymezení chráněného pracovního místa, nebude pro účely zvýšení příspěvku požadováno splnění výše uvedené podmínky 12 kalendářních měsíců. Tato podmínka již byla v souladu s výše citovaným ustanovením § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti splněna. V dohodě o vymezení chráněného pracovního místa bude uvedeno, že chráněné pracovní místo se vymezuje opakovaně s odkazem na číslo předcházející dohody.

Pokud však budou vymezována nová chráněná pracovní místa, tj. jiná pracovní místa než ta, která již byla v minulosti vymezena, bude možné podle aktuálně platné legislativy na tato nová chráněná pracovní místa poskytnout příspěvek dle § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti až po uplynutí 12 měsíců ode dne vymezení chráněných pracovních míst.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..