Novinky z jednání MPSV ČR a zaměstnavatelů

Informace o dalším společném jednání vedení MPSV ČR se zástupci zaměstnavatelů a zainteresovaných partnerů v Praze, dne 24.6.2015.

Jednání zahájil a řídil první náměstek MPSV ČR JUDr. Šimerka, účastnili se zástupci sekcí ministerstva včetně některých náměstků, zástupci stálých partnerů.

Byl postupně hodnocen pokrok a dosažené výsledky v jednotlivých oblastech, o nichž je s různou intenzitou jednáno již od roku 2014.


1. Prostupný systém sociálních služeb, pracovní rehabilitace a zaměstnávání OZP

Je dokončena metodika ve spolupráci sekcí 2 a 4, připraveny kulaté stoly, metodika bude dána k vyjádření zainteresovaným účastníkům po dopracování. Od 1. 7. t. r. již jsou na krajských pobočkách ÚP vytvořeny pozice poradců pracovní rehabilitace, jsou navazovány vztahy k využití ergodiagnostických center v krajích a k jejich financování. Zástupci SČMVD, KZPS, AZZP prosazují intenzivnější zapojení zaměstnavatelů již ve fázi přípravy na práci, rekvalifikací a sestavování plánů pracovní rehabilitace. Dlouhodobý proces, systém dle metodiky sám o sobě neřeší absenci intenzivnější podpory sociálně terapeutických dílen, zatím zachovává nutnost počítat s přítomností nízkovýkonných OZP v pracovním poměru u ZZP, resp. uzavírat pracovní poměry s klienty u poskytovatelů sociálních služeb.

 

2. Systémový projekt na posílení kapacit služeb zaměstnanosti vůči segmentu OZP na trhu práce

Připraven a projednáván projektový záměr, zahrnující tři oblasti

  • Intenzivní pomoc a podpora OZP
  • Praktická pomoc a osvěta zaměstnavatelům
  • Spolupráce partnerů na trhu práce v regionech

V zásadě jde o posílení nedostatečné kapacity ÚP ČR, existuje již řada prakticky využitelných výstupů některých ukončených projektů, stačí na ně navázat. Prosazujeme posílení spolupráce zaměstnavatelů s ÚP na partnerském a méně formálním základě – obnovení důvěry a profesionality. Na základě stanoviska (metodické) sekce 8 MPSV bude zaslán podrobnější popis aktivit a způsobu jejich naplnění. Předpokládaná síť může být využitelná i pro segment ZZP 50%+.

 

3. Posuzování invalidity – revize metodiky, případně legislativy ČSSZ

V zásadě souhlas s modernizací metodiky, trvá diskuse o nutnosti úpravy legislativy (prosazuje NRZP), důrazně poukazujeme na demotivační účinek konzervativního přístupu LPS k posuzování invalidity u osob se ZP, které pracují – prosazujeme, aby v těchto případech LPS vycházela nejen ze zdravotní dokumentace, ale také z objektivní informace o šancích OZP, kterým případně sníží nebo odejme invaliditu, na udržení se nebo znovunalezení zaměstnání bez výhod pro zaměstnavatele (zdroj informací má úřad práce, stačí jej využít). Příslib vedení sekce 7 ovlivňovat přístup posudkových lékařů k vnímání tohoto problému v praxi – cílem je odstranit paušální obavy OZP z přijetí zaměstnání. Vedení sekce 7 žádá o informace o případných excesech, v konkrétních případech.

 

4. Optimalizace podpory zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Došlo ke shodě na změně – zjednodušení systému podpory (mimo zachování slevy na dani z příjmu) formou poskytnutí dočasné nebo trvalé slevy (části) odvodů soc. pojistného za zaměstnance namísto stávajícího administrativně složitého systému vymezování CHPM a příspěvku. Předpoklad zachování příspěvku na vytvoření nových pracovních míst. Dále bude jednáno o technickém a legislativním řešení tohoto návrhu.

 

5. Registr náhradního plnění

Návrh na zavedení registru již zapracován do návrhu novely zákona o zaměstnanosti, sekce 1 již zapracovala náklady (max. 4-5 mil. Kč plus pravidelná obsluha a údržba) do rozpočtu MPSV, technické řešení je možno zahájit až po schválení legislativy – kritické místo. Jednáme o možnosti připojit pozměňovací návrh k ZoZ k některému vhodnému legislativnímu návrhu, který je již před II. čtením ve sněmovně, cílem je získat čas na technické řešení a nezbytnou informační a organizační přípravu.

 

6. Optimalizace systému podpory ZZP 50%+

Téma patří v okruhu jednání k nejsložitějším. Ke konkrétním diskusím jsme se dostali až na počátku roku 2015, prozatím vzniká shoda na následujících změnách.

  • Vymezování CHPM zavedené v roce 2012 bude narazeno uznáním (vymezením) ZZP, diskutujeme o podmínkách, kritériích, zatím není uzavřeno.
  • Uznání na základě uzavřené Dohody s ÚP na 3 roky s povinností ročního monitoringu a kontroly, s možností prodloužení na neurčito, u nových ZZP a v případě neplnění kritérií uznání na 6 měsíců k vyjasnění podmínek a kritérií, podobně „lhůta k nápravě” u zjištění neplnění v průběhu platnosti dohody).
  • Společně usilujeme o maximální zjednodušení a cestu k elektronizaci žádostí a čtvrtletnímu poskytování příspěvků, snížení administrativy a časová pružnost (hodnocení podmínek mimo bezdlužnosti se přesunuje do uznání a dohody).
  • Systém jediného příspěvku se stanoveným limitem, který bude možno naplnit prokázanými mzdovými náklady, provozními náklady nebo jejich kombinací (dává stejné šance všem typům ZZP) – vzhledem k absenci monitoringu ZZP nelze zatím jednat o jeho výši.

V jednání je zatím řada rozporů, včetně nalezení účinných a měřitelných kritérií, usilujeme o co nejpřesnější znění zákona a vyhlášky, eliminaci častých a měnících se metodických výkladů, které komplikují práci ZZP i ÚP.

Situaci komplikuje i skutečnost, že vlivem zvýšení minimální mzdy a postupného zrušení výjimek bude nutno zahrnout do příspěvku i kompenzaci „neproduktivních” mezd OZP s nízkým výkonem, pro něž stále není alternativa bez pracovně právního vztahu. Navíc je zde časový překryv – kompenzace je nutná již v roce 2016, zatímco změny lze uplatnit až v roce 2017 (výjimka – registr NP).

Ke shodě a věcnému vyjasnění musíme dojít cca do konce srpna, aby bylo možno již v září pracovat na tezích legislativy a na analýze dopadů.

 

7. Monitoring segmentu OZP a nástrojů jejich podpory na trhu práce

Téma nejsložitější – zatímco monitoring ZZP a registr NP přinese postupně dostatek dat pro rozhodování o parametrech a dalším postupu, destrukce informačních systémů MPSV a izolovanost evidence OZP v rámci ČSSZ zatím není schopna získat ani základní potřebná data o osobách se ZP a o četnosti a struktuře využití nástrojů politiky zaměstnanosti ve prospěch OZP. Existují pouze výběrová šetření a analýzy na vzorku OZP – ty však nemohou být základem informačního systému pro práci ÚP.

MPSV v současné době vybralo dodavatele nového informačního systému, avšak jeho řešení bude časově náročné, navíc tento požadavek nebyl součástí zadání ve VŘ.

Karel Rychtář, 26.6.2015

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..