Odpovědi GŘ ÚP – březen 2012

CHPM, vymezování, podmínky, počty

 • Do konce roku 2011 byli zaměstnanci pod chráněnou dílnou. Přejdou od r. 2012 automaticky do statutu CHPM nebo se musí žádat?

Zaměstnanci přejdou automaticky na chráněná pracovní místa.

 • Vymezené CHPM bude určeno pro konkrétního zaměstnance nebo na konkrétní místo?

Na základě dohody s úřadem práce je zřízeno nebo vymezeno chráněné pracovní místo, které musí být obsazováno po dobu 3 let OZP (není tedy určeno pro konkrétního zaměstnance)

 • Do kdy je potřeba o vymezení CHMP požádat a jak dlouho se bude čekat na schválení?

Požádat o vymezení chráněného pracovního místa je možné v zásadě kdykoli, uzavření dohody je závislé na posouzení podmínek pro vymezení chráněného

pracovního místa a počtu prováděných terénních šetření Úřadem práce. Úřad práce posoudí žádost bez zbytečných časových prodlev.

 • Bude se rozlišovat vymezení pro účely provozu a účely §78?

Ne.

 • Je možné dopředu vymezit plánovaná CHPM (ještě neexistují)? Např. pokud má zaměstnavatel nyní 5 zaměstnanců OZP, ale předpokládá zvýšení jejich počtu, vymezí pouze těch 5 míst nebo lze vymezit i plánovaná místa?

Vymezit je možné pouze existující CHPM. Zaměstnavatel má však možnost na jedno CHPM uvést v žádosti vyšší počet zaměstnanců OZP. V dohodě je sjednán maximální počet osob na jedno místo.

 • Jaké podmínky musí zaměstnavatel splňovat pro vymezení CHPM? Budou stanovena přesná kritéria, aby byla minimalizována subjektivita v posuzování?

Podmínky pro vymezování jsou stanoveny zákonem – § 75 odst. 2 a 3 – a vyhláškou – §6 odst. 2. Informace jsou také uvedeny ve směrnici GŘ 5/2012. Jistou míru subjektivního posouzení vyžadují podmínky v ust. §75 odst. 3 zákon o zaměstnanosti a §6 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 518/2004 Sb. ÚP neuzavře dohodu  v případech evidentního neplnění těchto podmínek, tedy v případech, kdy je naprosto zřejmé, že se jedná o zaměstnavatele, který realizuje svou činnosti pouze za účelem čerpání příspěvku dle §78 zákona o zaměstnanosti zde.

 • CHPM bylo vytvořeno v průběhu roku 2011 na 2 roky. Podle novely ZoZ musí však být místo vymezeno na 3 roky. Jaký je správný další postup, je nutné udělat dodatek k dohodě na 3 roky?

Podmínka obsazení CHPM po dobu tří let se vztahuje až na CHPM vymezená nebo zřízená po 31. 12. 2012. V případě, kdy CHPM vzniklo v průběhu roku 2011, se bude jeho obsazení řídit podmínkami sjednanými v příslušné dohodě s ÚP.

 • Podmínky uvedené v § 6 odst. 2 b) vyhlášky jsou v rozporu s ustanovením § 142 a 143 zákoníku práce.

ÚP ověřuje, zda zaměstnavatel žádající o uzavření dohody o vymezení nebo zřízení CHPM splnil v den podání žádosti podmínku vyplácení mzdy nejméně 80% zaměstnancům, kteří jsou OZP, převodem na účet nebo poštovní poukázkou. Ustanovení § 142 a 143 ZP striktně nestanovuje, že mzda se vyplácí výhradně na pracovišti a v pracovní době, jde o možnost smluvních stran dohodnout si jinou dobu a jiné místo výplaty. §6 odst. 2 písm. b vyhlášky navíc počítá s možností, kdy ne všichni zaměstnanci na dohodu o jiném způsobu výplaty než na pracovišti přistoupí, a stanovuje podmínku vyplácení bezhotovostním způsobem pouze u 80% zaměstnanců, kteří jsou OZP.

 • Dle §75 musí být CHPM obsazeno po dobu 3 let. Co dělat, když zaměstnanec skončí a jeho místo zůstane neobsazené třeba 2 měsíce, než najde zaměstnavatel náhradu?

V dohodě je sjednán termín, do kterého je nutné dobu obsazenosti splnit. Při jejím sjednávání se zvolí časová rezerva. (platí pouze u zřízení, u vymezení se doba obsazenosti nesjednává, viz níže)

 • Jak dlouho je potřeba garantovat CHPM pro příspěvek – započítává se i doba, po kterou již CHPM existuje? Např. naše asistentka už u nás pracuje na stejném místě 5 let, bude potřeba garantovat toto místo na další tři roky? A co se stane po těchto 3 letech – bude to znovu na 3 roky?

Je potřeba rozlišit mezi vymezením a zřízením CHPM. Při zřízení CHPM se poskytuje příspěvek na pořízení vybavení nutného pro vznik nového pracovního místa. Proto je potřeba takové místo minimálně 3 roky obsazovat osobami se zdravotním postižením.

Při vymezování nedochází k poskytování příspěvku a není tedy potřeba u vymezeného CHPM dodržet dobu obsazenosti. CHPM se vymezuje ve vazbě na příspěvek na provoz či příspěvek dle §78 ZoZ.

 • Pokud má zaměstnavatel uzavřenou dohodu na vytvořené CHPM v r. 2011 (konkrétně 1. 8.) na 1 místo, ale v r. 2012 bude žádat o příspěvek na další náklady podle § 78 ZoZ celkem na 3 místa v přepočteném stavu (podle své zaměstnanosti OZP, nástup do PP je i v r. 2012) budeme nově vymezovat CHPM  pro účely § 78 ZoZ, ale započteme lhůtu 12 měsíců už z dohody na vytvořeném CHPM pro všechna 3 místa?

Dle bodu 12 přechodných ustanovení novely zákona o zaměstnanosti se doba 12 měsíců u příspěvku dle § 78 odst. 3 nevztahuje na zaměstnavatele, kteří od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 zaměstnávali v průměrném přepočteném počtu více než 50% OZP. Pokud tedy zaměstnavatel tuto podmínku splnil, lhůta 12 měsíců pro účely poskytování příspěvku za 3. Q. 2012 se započte na všechna místa vytvořená do 30. 6. 2012 (viz přechodné ustanovení č. 11).

K tomu přikládáme stanovisko právního odd. MPSV

Bod 12 přechodných ustanovení novely zákona o zaměstnanosti je nutné vykládat v souvislosti s bodem 11, ve kterém je dán prostor pro vymezení chráněných pracovních míst v průběhu prvních dvou čtvrtletích roku 2012, aby byla splněna podmínka nároku na příspěvek za třetí čtvrtletí 2012. Tzn., že příspěvek za 3. čtvrtletí 2012 bude moci být poskytnut na všechny zaměstnance pracující na pracovních místech, které budou mít k 30. 6. 2012 charakter chráněného pracovního místa. A na to navazuje bod 12 přechodných ustanovení, podle kterého se u těchto chráněných pracovních míst považuje doba 12 měsíců za splněnou, pokud ve 4 čtvrtletích předcházejících datu 1. 7. 2012 byla splněna podmínka zaměstnávání více než 50% OZP, a příspěvek podle § 78 je tak možné podle odst. 3 navýšit“.

 • Pokud dojde k rozšíření počtu míst pro OZP je možné další místo dodatkem k dohodě o vymezení/zřízení  přidat a hned počítat s možností zápočtu 12 měsíční lhůty? Nebo je nutné u každého dalšího nového místa uzavřít novou dohodu o vymezení a o příspěvek na provoz CHPM nebo příspěvek podle § 78 ZoZ se může žádat později, tj. až po uplynutí 12 měs. lhůty?

Obecně v případě rozšíření počtu CHPM (pokud přesahuje počet míst uvedených v dohodě) je nutné každé nové místo vymezit novou dohodou. Pokud jde o zápočet 12 měsíční lhůty pro účely § 78 odst. 3, potom viz výše, tj. u CHPM zřízených do 30.6.2012 se dle přechodných ustanovení započítává lhůta 12 měsíců automaticky (pokud zaměstnavatel měl 1.7.2011 až 30.6.2012 více než 50% OZP) a u CHPM zřízených od 1.7.2012 počíná lhůta 12 měsíců běžet dnem obsazení tohoto zřízeného CHPM nebo dnem jeho vymezení.

 • Bude nutné každou změnu v počtu pracovníků na CHPM dodatkovat?

Proto, aby se nemuselo při každé změně počtu OZP dodatkovat, bylo v dohodách nastaveno, že počet pracovních míst nemusí odpovídat počtu zaměstnanců, ale je stanoven maximální počet zaměstnanců OZP, kteří na tomto místě mohou pracovat. Možnost nabírání nových zaměstnanců je při sjednávání těchto počtů potřeba zvážit.

 • Kdo má CHPM vymezit případě, že je v pracovní smlouvě uvedeno jako místo výkonu práce např. celá ČR?

Rozhodující je pro místní příslušnost ÚP místo práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud je místo práce v pracovní smlouvě sjednáno šířeji, je rozhodující pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad dle § 34a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 • V jakém rozsahu bude ÚP provádět kontrolu na místě podle bodu 12 druhé části směrnice GŘ 5/2012 v případě, že zaměstnavatel má více provozoven na území celé ČR? Za vymezovanou provozovnu nebo firmu jako celek?

Místní příslušnost se při vymezení CHPM řídí místem výkonu práce zaměstnance. V případě, že zaměstnavatel vymezuje více CHPM např. v rámci celé ČR, bude pro něj vymezení provádět více pracovišť ÚP. Jednotlivá pracoviště se navzájem informují o plnění/neplnění podmínek pro vymezení CHPM.

CHPM příspěvek na provoz – týká se přechodného období 1. pololetí 2012

 • Příspěvek na provoz je poskytován na zaměstnance nebo na místo?

Na pracovní místa, jejichž počet je sjednaný v dohodě.

 • CHPD – dohoda uzavřená 1.9. 2011, na 2 roky. Podle přechodných ustanovení k novele ZoZ je plnění dohody na CHPD (práva a povinnosti) podle znění zákona 435/2004 platném do 31.12.2011.

Současně podle přechodných ustanovení se od 1.1.2012  místa v CHPD považují za chráněná pracovní místa. Od kdy bude možné zvažovat poskytnutí příspěvku na provoz CHPM? I zde platí podle novely ZoZ podmínka 3 let zřízení nebo vytvoření, jaké jsou možnosti postupu?

Příspěvek na provoz je možné poskytnout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM. Pokud CHPM bylo provozováno 12 měsíců do dne nabytí účinnosti novely, podmínka 12 měsíců se na toto CHPM nevztahuje.

 • Jak postupovat v případě, kdy zaměstnavateli skončila uplynutím dvou let Dohoda o zřízení chráněného pracovního místa k 31. 12. 2011 a zaměstnavatel v průběhu roku 2012 požádá o nové vymezení CHPM. Bude možné poskytnout příspěvek na provozní náklady?

V případě poskytnutí příspěvku na provoz je nutné splnění podmínky minimálně 12 měsíců od vymezení nebo obsazení. Pokud dojde mezi uzavřením dohod k prodlevě, podmínka 12 měsíců splněna není, více ve směrnici GŘ 5/2012, druhá část, čl. IV, 6.

 • CHPM bylo vytvořenou v průběhu roku 2011, např. od 1.10.2011. Jaký je správný postup v případě žádosti o příspěvek na provoz CHPM nebo další náklady k § 78, lze žádat po 12 měsících zřízení nebo vymezení místa? Je nutné udělat dodatek ke stávající dohodě nebo je možné na stávající dohodu bez prodlužování platnosti (viz. Koncepce k APZ, část II. bod 4.1.) navázat dohodu na provoz CHPM po 12 měsících zřízení nebo vymezení, v našem případě pro období od 1.10. 2012?

Dohodu o příspěvku na provoz je možné navázat na stávající platnou dohodu o zřízení nebo vymezení CHPM, příspěvek je možné poskytnout za předpokladu splnění podmínky 12 měsíčního obsazení zřízeného CHPM, ve tomto případě tedy od 1. 10. 2012.

§78

 • Může se ÚP rozhodnout, že neposkytne příspěvek na mzdu v nižší výši než 75%? Nebo může přiznat každému ze zaměstnanců jinou výši příspěvku? Může to během trvání dohody o vymezení CHPM měnit?

Úřad práce hradí při splnění podmínek 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP (maximálně 8000 Kč měsíčně). Tato hranice je ze zákona striktně dána.

 • Příspěvek až na 2000,-Kč dle § 78, jak prokazovat provozní výdaje? A bude se tato částka nějak měnit v průběhu roku? Nebo jsou příspěvky dané?

Příspěvek je daný § 78 v částce 2000 měsíčně na jednu OZP. Náklady dle § 14a odst. 1 písm. a) se neprokazují (jsou paušální) a náklady dle § 14a odst. 1 písm. b), c) a d) je nutné doložit příslušnými doklady.

 • Jak posuzovat, pro účely podpory zaměstnávání OZP, případy, kdy zaměstnanci, kteří jsou OZP, realizují svoji činnost na pracovišti odběratele (např. uklízecí, hlídací, stavební firma)?

Uvedené příklady je možné pro účely podpory zaměstnávání OZP považovat za pracoviště zaměstnavatele. Mimo jiné je možné se v této souvislosti odkázat na ustanovení § 133 zákona o zaměstnanosti, podle kterého je pracoviště kontrolované osoby pro účely zákona o zaměstnanosti místo určené a obvyklé pro výkon činnosti kontrolované osoby.

 

Domácí zaměstnanci

 • Lze získat dotaci na provozní náklady domácích pracovníků – např. rozdělování a rozvoz práce?

Dotace na toto není možná.

 • Musí zaměstnavatel v případě tzv. „domácích zaměstnanců“ podat žádost o vymezení u místně příslušného ÚP podle místa výkonu práce, tedy obydlí zaměstnance?

Příslušnost při vymezování CHPM je odvozována od místa výkonu práce, v případě domácích zaměstnanců tedy jejich bydliště. Směrodatný údaj je místo uvedené ve smlouvě.

 • Musí dohoda o vymezení CHPM pro tzv. „domácí zaměstnance“ obsahovat adresu konkrétního zaměstnance? Dojde v takovém případě při skončení pracovního poměru dz. ke snížení počtu CHPM?

Adresa pracoviště je součástí dohody o vymezení CHPM, v případě domácích zaměstnanců se bude jednat o jeho adresu, CHPM tedy bude vymezeno na konkrétního zaměstnance a při skončení jeho pracovního poměru zanikne.

 • Jak budou probíhat kontroly na místě v případě tzv. domácích zaměstnanců?

Kontrolu v případě tzv. domácích zaměstnanců je možné provést na základě souhlasu zaměstnance a odkázat se na ustanovení §126  odst. 3 ZoZ. Zároveň je podle § 78 odst. 7 písm. d (účinného od 1. 7.) umožněno ÚP neposkytovat na zaměstnance OZP příspěvek za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec s touto kontrolou nesouhlasil.

 • Bude nutné provést kontrolu u všech domáckých v místě jejich bydliště?

Pokud se bude jednat o kontrolu podle bodu 11 směrnice 5/2012 (přizpůsobení pracovního prostředí pro zaměstnávání OZP), není nutné v případě domácích zaměstnanců provádět šetření u všech. Vzhledem k tomu, že na místě OZP bydlí, lze předpokládat, že architektonické bariéry nehrozí a parkování i sociální zázemí by též mělo být vyhovující. V případě, že se bude jednat o kontrolu podle bodu 12 d) směrnice (zda se nejedná o fiktivní činnost realizovanou pouze za účelem čerpání příspěvku), je směrnicí uvedeno, jaké podmínky ÚP posuzuje, šetření na místě není prováděno ve všech případech, ale jen  v těch, kdy skutečnosti nasvědčují neplnění podmínky §6, odst. 2, písm. d) vyhlášky.

 • Může zaměstnavatel přijít o dotace, pokud například domácí pracovník nepustí kontrolora do bytu?

Ano – dle § 78 odst.7 písm. d) – příspěvek se neposkytne na zaměstnance, který nesouhlasil s provedením kontroly v místě výkonu jeho práce (nebylo-li v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele).

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..