Předběžná metodika ke zvýšení příspěvku

Předběžné
informace a doporučení ke zvýšení příspěvku dle §78 odst. (3)

(struktura a prokazování nákladů, na které je
možno nárokovat zvýšení příspěvku na CHPM již za III.Q.2012)

Výtah z obsahu Vyhlášky MPSV 518/2004Sb.
s komentářem

§ 14a

Druhy
dalších nákladů, o které lze zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 odst. 3 zákona

(1) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle § 78 odst. 3 zákona, se považují a) zvýšené administrativní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, kterými jsou náklady na

1. vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

2. komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,

3. nájemné za plochy pracovních, skladových nebo manipulačních prostor, spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,

4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou být osoby se zdravotním postižením zaměstnávány,

5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pokud je objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,

6. služby spojené s užíváním objektu, zejména revize komínů, hromosvodů, elektroinstalace, jejichž cena je zahrnována do nájemného,

7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, nebo

8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,

 

Jedná se o paušální část, kterou nebude nutno jakkoliv dokladovat nebo prokazovat. Nelze uplatnit u nových CHPM zřízených nebo vymezených po 1. 7. 2012 (až po 12 měsících) a u CHPM domáckých zaměstnanců (trvale). Všechny ostatní uznatelné náklady musí spadat (zdanitelné plnění) do sledovaného čtvrtletí a musí být uhrazeny do data podání žádosti.

 

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou

1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícímu počtu
hodin odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo

– pracovní asistenti – zpravidla uplatnitelné náklady až do výše 100% osobních nákladů (asistence zdravotně postiženým tvoří celou pracovní náplň)

– provozní zaměstnanci (vedoucí provozů, mistři, údržbáři, uklízečky) – osobní náklady uznatelné do výše % podílu, odpovídajícímu podílu skutečného přepočteného počtu OZP (bez 3x TZP) z celkového přepočteného počtu zaměstnanců organizace

Bude nutno doložit výši a úhradu osobních nákladů za sledované čtvrtletí.

 

2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o
zaměstnance téhož zaměstnavatele,

– uznatelné náklady na pracovní asistenty ve výši 100% hodnot dodavatelských faktur (asistence zdravotně postiženým tvoří celou pracovní náplň)

 

c) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, kterými jsou náklady na

1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a z pracoviště, nebo

2. dopravu materiálu a hotových výrobků,

Mohou nastat dvě varianty:

a) externí doprava hrazená dodavateli – uznatelné budou faktury se zdanitelným plněním ve sledovaném čtvrtletí, uhrazené do data podání žádosti

b) vnitropodnikové náklady na dopravu související s dopravou osob, materiálu a výrobků, na nichž pracují OZP – doložené rekapitulací skutečných vnitropodnikových nákladů v členění podle jednotlivých dopravních prostředků (např. náklady na pohonné hmoty, mýtné a dálniční známky, osobní náklady řidičů a cestovní náhrady, zákonné a havarijní pojištění, odpisy, leasing, silniční daň).  U obou variant bude uznatelný objem nákladů až do výše % podílu, odpovídajícího podílu skutečného přepočteného počtu OZP (bez 3x TZP) z celkového přepočteného počtu zaměstnanců organizace

 

d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na

1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

2. přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení, používaných zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,

3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek,

4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek osobám se zdravotním postižením, nebo

5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení.

Bude se ve všech případech jednat o individuální a nepravidelně se vyskytující výdaje spojené nejen s vyvíjenou podnikatelskou činností, ale současně i s přizpůsobením a úpravami prostor, strojů, pomůcek a prostředí právě potřebám zaměstnaných OZP – je logické, že úřad práce zajímá více tento aspekt – tomu musí odpovídat odůvodnění a účel realizovaných opatření a úprav. Po konzultacích jediné univerzální doporučení: projednat předem předpokládané vynaložení nákladů (body 1. – 5.) s příslušným ÚP.

 

(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle § 78 zákona, nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a).

(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného pracovního místa.

 

Z konzultací je zřejmé, že Úřad práce ČR společně s MPSV ČR se bude podrobným přístupem k požadavkům uplatňování zvýšení příspěvku zabývat pravděpodobně až na konci III.Q.2012. Pokud bude k dispozici další okruh metodických pokynů a doporučení, budeme o nich informovat.

 

AZZP ČR, červen 2012

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..