Přepočtené stavy

Přepočtené stavy zaměstnanců pro účely § 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP”)

Tato tabulka je přenesena z obsahu starého webu a není vhodně naformátovaná pro zobrazení na těchto stránkách.

Pro stažení tabulky klikněte na tento odkaz.

 

 

 

 

právní úprava dle

započítává se

poznámka

1

zaměstnanci v hlavním pracovním poměru

§ 27 odst.2 ZP, § 94 ZP

ano

skutečně odpracované hodiny v rámci stanoveného rozvržení pracovní doby

 

zaměstnanci ve vedlejším pracovním poměru

§ 70 ZP, § 94 ZP

ano

skutečně odpracované hodiny v rámci stanoveného rozvržení pracovní doby

2

zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou a domáčtí zaměstnanci

§ 85, § 267 odst. 2 ZP

ano

v rozsahu pracovního úvazku sjednaného v pracovní smlouvě

3

práce přesčas

§ 83 odst. 6, § 85d, § 94 a § 96 ZP

ne

u každého zaměstnance lze započítat nejvýše počet hodin vyplývající z rozvržení pracovní doby u zaměstnavatele (§ 84 a 85 ZP) nebo individuálně sjednané pracovní doby (§ 86 ZP). Neodpracované hodiny lze do tohoto limitu kompenzovat hodinami odpracovanými přesčas (§ 35 odst. 2 ZDP)

4

zaměstnanci na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním nebo ustanovením do funkce

§ 28 ZoZ, § 27 odst. 3-5 ZP

ano

ZDP tyto zaměstnance z přepočtu nevylučuje

5

příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů, příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR

§ 28, § 24 odst. 9 ZoZ

ano

ZDP tyto zaměstnance z přepočtu nevylučuje; je otázkou, zda jejich zaměstnavatelé mohou být poplatníky daně z příjmů

6

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

§ 232 a násl. ZP

ne

slevy jsou vázany na trvání pracovního poměru ve zdaňovacím období (§ 35 odst. 2 ZDP)

7

dovolená na zotavenou

§ 100 a násl. ZP

ano

 

8

pracovní neschopnost – poskytovány dávky nemocenského pojištění

§ 127 odst. 1 ZP, § 24 odst. 6 ZoZ

ano

 

9

pracovní neschopnost – neposkytovány dávky nemocenského pojištění

§ 127 odst. 1 ZP, § 24 odst. 6 ZoZ

ne

 

10

ošetřování člena rodiny

§ 127 odst.1 ZP

ano

 

11

mateřská a rodičovská dovolená

§ 127 odst. 1, § 157-160 ZP

ne*)

na zaměstnance se v těchto případech nevztahuje rozvržení pracovní doby podle § 35 oddst. 2 předposlední věty ZDP

12

překážky v práci na straně zaměstnance

§ 128 odst. 1a 2, § 21 odst. 1 NV + příloha NV

ano

 

13

další překážky v práci na straně zaměstnance

§ 128 odst. 3 ZP, § 21 odst. 2 NV

ano

např. neplacené volno; neodpracovaného hodiny nelze pro účely výpočtu akceptovat pouze tehdy, pokud poskytnutí neplaceného volna, zejména dlouhodobého, sledovalo neoprávněné uplatnění slevy na dani (zastření skutečného stavu stavem formálněprávním podle § 2 odst. 7 ZSDP)

14

překážky v práci z důvodů obecného zájmu

§ 124 ZP, § 14 NV, vyhl. č. 18/1991 Sb.

ano

 

15

služba v ozbrojených silách

§ 125 ZP

ne*)

základní ( náhradní ) vojenská služba; na zaměstnance se v těchto případech nevztahuje rozvržení pracovní doby podle § 35 odst. 2 předposlední věty ZDP

16

civilní služba

§ 125 ZP

ne*)

na zaměstnance se v těchto případech nevztahuje rozvržení pracovní doby podle § 35 odst. 2 předposlední věty ZDP

17

vojenské cvičení

§ 125 odst. 3 ZP

ano

 

18

školení a studium při zaměstnání

§ 126 ZP

ano

 

19

překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 129, 130 ZP

ano

 

20

neomluvená absence

 

ne

 

21

placený státní svátek

 

ne

 

22

zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce u jiného zaměstnavatele

§ 38 odst. 4 ZP

ano

pouze u zaměstnavatele, u kterého jsou v pracovním poměru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP = Zákoník práce č. 65/1965 Sb. v platném

znění

 

 

 

 

ZoZ = Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. v platném

znění

 

 

 

 

NV = Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(viz legislativní zkratka “zaměstnanec” v § 6 odst. 2 ZDP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) u slev podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) ZDP je výskyt uvedených překážek v práci málo pravděpodobný; při výpočtu podílu pro účely slevy podle § 35 odst. 1 písm. c) ZDP je nezahrnutí těchto případů do celkového počtu zaměstnanců pro poplatníka výhodnější