Program obnovy od 2007

Program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením

V souvislosti s novou právní úpravou aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen „APZ“) obsaženou v části třetí a páté zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o  zaměstnanosti“) se jedná o  cílený program k řešení zaměstnanosti na základě ustanovení § 120 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením je určen z

aměstnavatelům zaměstnávajícím v průměrném přepočteném počtu více než 50% osob se zdravotním postižením (dále jen „program“).

1.2 Program vymezuje druhy poskytované podpory, podmínky a postup při jejím poskytování a  výkon státní správy s tím související. Program doplňuje systém podpor aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením.

1.3 Účelem programu je udržení pracovních míst a podpora vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením na volném trhu práce u zaměstnavatelů působících na území České republiky prostřednictvím obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku související zejména s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí pro zaměstnance se zdravotním postižením formou příspěvku.

1.4 Příspěvek lze zaměstnavateli poskytnout na:

a) stavební akce, tj. stavbu, vestavbu, přístavbu nebo stavební úpravu,
b) dodatečné náklady spojené s úpravou nebo pořízením stroje nebo technologického zařízení umožňujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
c) pořízení užitkového vozidla.

1.5 Maximální výše příspěvku jednomu příjemci v příslušném kalendářním roce je stanovena na 7 000 000 Kč.

1.6 Na vytvoření jednoho nového pracovního místa vhodného pro osobu se zdravotním postižením je možné poskytnout příspěvek v maximální výši 250 000 Kč. Na udržení jednoho pracovního místa, na němž je zaměstnána osoba se zdravotním postižením je možné poskytnout příspěvek v maximální výši 200 000 Kč.

1.7 Příspěvek může být poskytnut k vyrovnání jakéhokoliv snížení produktivity příjemců3 vyplývajícího ze zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením maximálně však do výše 70 % pořizovací ceny hmotného investičního majetku, u  užitkových vozidel maximálně do výše 50 % pořizovací ceny, stanovené na základě smluvních vztahů. Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněné zaměstnání ve smyslu předpisů EU3, může příspěvek zahrnovat, nikoli však přesáhnout, náklady na výstavbu, instalaci nebo rozšíření dotyčného provozu, které vyplývají ze zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků. Ceny musí odpovídat průměrným cenám obvyklým v čase a místě.

1.8 Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

1.9 Dle tohoto Programu se poskytuje hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst a  hmotná podpora na stabilizaci a zkvalitnění pracovních míst zaměstnanců se zdravotním postižením, která je jednou z forem veřejné podpory. Veřejná podpora dle tohoto Programu je poskytována v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Článek 2
Základní pojmy

2.1 Navrhovatelem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).

2.2 Poskytovatelem příspěvku je MPSV.

2.3 Žádostí se rozumí předložení všech požadovaných náležitostí potřebných pro posouzení poskytnutí příspěvku na obnovu nebo technické zhodnocení majetku, tj. na stavební akce nebo rekonstrukce, na pořízení stroje nebo technologického zařízení, nebo na pořízení užitkového vozidla, které přímo souvisí s  podnikatelskou činností subjektu zaměstnávajícího v průměrném přepočteném počtu více než 50 % osob se zdravotním postižením.

2.4 Projektem se rozumí uskutečnění  technických a dalších opatření, která  přispějí k  rozšíření pracovních možností pro osoby se zdravotním postižením a na toto opatření je, při splnění Programem stanovených podmínek, poskytován příspěvek.

2.5 Termínem pro podání žádosti se rozumí stanovené datum, ke kterému ji žadatel předkládá na příslušný úřad práce.

2.6 Příslušným úřadem práce se rozumí úřad práce místně příslušný podle sídla nebo trvalého pobytu žadatele.

2.7 Osoby se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou definovány ustanovením § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

2.8 Žadatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v článku 3, bodu 3.1, hodlající na území České republiky realizovat projekt, pro který žádá poskytnutí příspěvku dle tohoto programu.

2.9 Příjemcem se rozumí zaměstnavatel se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému byl na základě rozhodnutí poskytovatele poskytnut příspěvek.

2.10 Hodnotící komisí se rozumí poradní orgán poskytovatele složený ze zástupců MPSV, úřadů práce, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

2.11 Novými pracovními místy pro osoby se zdravotním postižením se rozumí pracovní místa nově zřízená na základě realizace projektu příjemcem, která jsou vhodná pro osoby se zdravotním postižením, které mají bydliště4 na území České republiky.

2.12 Rozhodnutím se rozumí jednostranný akt poskytovatele o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu nebo technické zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k  pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. Rozhodnutí není vydáváno ve správním řízení

Článek 3
Podmínky poskytnutí příspěvku

3.1 Příspěvek může být zaměstnavateli poskytnut za podmínky, že:

a) byl zaměstnavatelem v předchozích dvou letech a z toho nejméně v předchozím kalendářním roce a v době předložení žádosti zaměstnával více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců (v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců)5, přičemž osoby s těžším zdravotním postižením se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát,
b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno plnění ve splátkách a s tímto plněním není v prodlení,
c) není v likvidaci ani v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení podle části druhé a třetí zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a  vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a na jeho majetek není nařízen výkon rozhodnutí nebo zřízeno soudcovské zástavní právo nebo zástavní právo správce daně.

3.2 Příjemce nesmí zahájit realizaci projektu před vydáním rozhodnutí. Za porušení této podmínky je považováno pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořizování technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví Příjemce, přičemž se vždy jedná o majetek, který je součástí Projektu. Porušením této podmínky však není např. vstupování do smluvních vztahů6, zahájení stavebního řízení7 nebo zaměstnání odpovědného zástupce ve smyslu zvláštního právního předpisu8.

3.3 Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v průběhu daného rozpočtového roku.

3.4 Zálohové platby spojené s projektem nesmí být z příspěvku hrazeny.

3.5 Při  výběru dodavatele strojů, zařízení, užitkových vozidel nebo stavebních prací, které jsou předmětem příspěvku, musí být splněny podmínky stanovené zákonem č.  40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Příjemce nesmí hradit daň z přidané hodnoty z poskytnutého příspěvku v případě, že může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Tomu odpovídá výše požadovaného příspěvku, kterou uvádí v žádosti.

3.7 Příspěvek nelze poskytnout na nákup nemovitosti a na nákup hmotného investičního majetku pořizovaného formou leasingu.

3.8 Příspěvek nelze poskytnout na předmět žádosti týkající se majetku, který není ve výlučném vlastnictví žadatele nebo na sdružené investice a na objekty ve spoluvlastnictví s jinými subjekty.

3.9 Hmotný investiční majetek pořízený z poskytnutého příspěvku nesmí být úplatně nebo bezúplatně převeden, pronajat nebo zastaven jinému subjektu, a to v případě stroje a technologického zařízení a užitkového vozidla po dobu tří let a v  případě stavební akce po dobu pěti let od data pořízení. V případě uskutečnění převodu v uvedené době je příjemce povinen příspěvek vrátit v celé poskytnuté výši.

3.10 Příspěvek se neposkytuje zaměstnavateli na pořízení strojů a technologických zařízení, na něž je současně čerpán příspěvek na zřízení chráněné pracovní dílny nebo chráněného pracovního místa podle §§ 75, 76 zákona o zaměstnanosti.

3.11 Příspěvek nesmí být kumulován s jakoukoli podporou poskytovanou zaměstnavateli na stejný účel na území ČR, včetně podpory ze Strukturálních fondů EU a jiných programů a  projektů EU.

3.12 Pracovní místa vytvořená v souvislosti s poskytnutým příspěvkem musí být provozována nejméně po dobu 3 let nebo v případě malých a středních podniků)9 po  dobu dvou let. Do této doby se nezapočítává dočasná neobsazenost vytvořeného pracovního místa, doba platnosti rozhodnutí se bude prodlužovat o dobu neobsazenosti.

3.13 Vyúčtování příspěvku provádí příjemce v souladu s ustanovením § 146 zákona o zaměstnanosti.

Článek 4
Postup při poskytování příspěvku

4.1 Poskytovatel může příspěvek poskytnout na základě žádosti, kterou žadatel předkládá prostřednictvím místně příslušného úřadu práce.

4.2 Žádosti o poskytnutí příspěvku doplněné stanoviskem příslušného úřadu práce posoudí k tomu účelu ustanovená hodnotící komise Ministerstva práce a sociálních věcí jako poradní orgán poskytovatele.

4.3 Termín pro předložení žádosti na příslušný úřad práce je stanoven v rozmezí prvního až desátého dne měsíců ledna, dubna a srpna kalendářního roku.

4.4 Žadatel:

4.4.1 předkládá žádost včetně projektu na předepsaných tiskopisech, které jsou přílohou tohoto Programu. Tiskopisy jsou k dispozici na úřadech práce a na internetové adrese http://www.mpsv.cz/.

4.4.2 dokládá k žádosti povinné přílohy:

a) jmenný seznam zaměstnanců žadatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením ke dni podání žádosti a datum vzniku pracovního poměru,
b) kopie platných dokladů, které prokazují, že jde o  zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
c) v návaznosti na bod 3.1 b) Programu potvrzení od příslušných institucí. Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. V případě potvrzení o bezdlužnosti na veřejném zdravotním pojištění toto potvrzení předkládá od všech zdravotních pojišťoven, u kterých má pojištěny svoje zaměstnance spolu s čestným prohlášením, že u ostatních pojišťoven nemá pojištěny žádné zaměstnance a že u těchto zdravotních pojišťoven nemá dluhy na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v bodu 3.1 písm. c) a dále o tom, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firma), adresy (sídla), a účelem a výší příspěvku a dále, že příspěvek není kumulován s jakoukoli podporou poskytovanou na stejný účel na území ČR, včetně podpory ze Strukturálních fondů EU a jiných programů a projektů EU,
e) v případě žádosti o příspěvek na strojní vybavení (v souvislosti s ustanovením bodu 3.10) vyjádření všech dotčených úřadů práce, v jejichž správním obvodu má umístěnu alespoň jednu provozovnu,
f) kopii dokladu osvědčující právní subjektivitu, např. výpis z obchodního rejstříku, příp. z jiného registru, který je dokladem o vzniku právnické osoby,
g) kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu daného subjektu,
h) účetní výkazy za období předcházejícího roku a za poslední zúčtované kalendářní čtvrtletí běžného roku v rozsahu výkazu zisku a  ztrát, výkazu peněžních příjmů a cash-flow,
i) daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

4.5 Příslušný úřad práce:

4.5.1 přijímá žádosti žadatelů,

4.5.2 předložené žádosti posuzuje z hlediska formálních náležitostí, tj. z hlediska jejich úplnosti a v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti,

4.5.3 ke každé žádosti přikládá písemné vyjádření:

a) z  hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením v daném regionu,
b) zda a v jaké výši byl uvolněn příspěvek podle § 24a zákona č. 1/1991 Sb., resp. § 78 zákona č. 435/2004 Sb. a příspěvek ve smyslu vyhlášky č. 115/1992 Sb. a vyhlášky č. 35/1997 Sb. resp. §§ 75 a 76 zákona č.  435/2004 Sb. v předcházejících dvou letech, a
c) zda předloženou žádost doporučuje ke kladnému vyřízení, resp. k zamítnutí, včetně zdůvodnění,

4.5.4 nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínů uvedených v bodě 4.3 zašle kompletní žádost o  poskytnutí příspěvku poskytovateli,

4.5.5 vrací žádost žadateli v případě, že žadatel nesplňuje podmínky stanovené v bodě 3.1 nebo pokud žadatel nepředloží žádost v termínu stanoveném v bodě 4.3 nebo pokud se jedná o neúplnou žádost ve smyslu bodu 4.4.1 a 4.4.2.

4.6 Poskytovatel:

4.6.1 zajistí administrativní zpracování obdržených žádostí (evidence žádostí, přehled požadavků dle účelu a výše požadovaného příspěvku apod.),

4.6.2 vrací žádost žadateli v případě, že neobsahuje všechny požadované náležitosti podle bodů 4.4.1 a 4.4.2,

4.6.3 zajistí zpracování návrhu hodnocení žádostí na základě stanovených kritérií, které jsou přílohou tohoto Programu a v případě žádosti o stavební akci nebo rekonstrukci zajistí odborné posouzení žádosti nezávislým subjektem zejména z hlediska dodržení příslušných právních předpisů a norem a reálnosti ukončení v daném kalendářním roce s ohledem na rozsah stavební akce nebo rekonstrukce,

4.6.4 nejpozději do 60 kalendářních dnů od jednotlivých termínů stanovených v bodě 4.3 posoudí hodnotící komise jako poradní orgán poskytovatele předložený návrh hodnocení žádostí a následně rozhodne,

4.6.5 v  případě poskytnutí příspěvku vydá nejpozději do 10 kalendářních dnů od schválení příspěvku písemné rozhodnutí, které obsahuje:

a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu bydliště je-li příjemce příspěvku fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li příjemce příspěvku právnickou osobou,
b) název a adresu poskytovatele,
c) poskytovanou částku,
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
f
) den vydání rozhodnutí,

4.6.6 poskytne neprodleně příspěvek na účet příjemce po podpisu rozhodnutí poskytovatelem,

4.6.7 vrací žádosti, na které není poskytnut příspěvek s písemným zdůvodněním žadateli.

Článek 5
Pravidla pro sledování, kontrolu a pro vyúčtování příspěvku

5.1 Porušením rozpočtové kázně je neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu formou příspěvku jejich příjemcem. V případě  neoprávněného použití prostředků příspěvku, jimž bylo výhradně nesplnění podmínek, které byly v rozhodnutí o příspěvku vyčleněny jako méně závažné, činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5% z celkové částky příspěvku. V ostatních případech činí částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

5.2 Příjemce odpovídá za hospodárné využití příspěvku v souladu s podmínkami, za kterých byly poskytnuty. Přidělený příspěvek vede v účetnictví odděleně a řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5.3 Poskytnutý příspěvek je účelově určený a lze ho použít jen pro účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí.

5.4 Případné změny ve výši a účelu příspěvku lze provést pouze na základě písemné žádosti příjemce příspěvku změnou rozhodnutí.

5.5 Řízení o odnětí příspěvku může být zahájeno, jestliže došlo po vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

a) k vázání prostředků státního rozpočtu,
b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byl příspěvek poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé,
c) ke zjištění, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo právem Evropských společenství.

Na tato řízení se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

5.6 Finanční kontrola a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v  souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1 Účast v tomto Programu nevylučuje možnost zapojení do dalších programů v souladu s bodem 3.11 tohoto Programu.

6.2 Program je vyhlašován na období let 2005-2006. Podmínkou realizace programu je zajištění finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly poskytovatele.

6.3 Program včetně příloh je publikován na internetové adrese poskytovatele http://www.mpsv.cz/.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..