Stanovisko KZPS k upravenému návrhu novely

Stanovisko KZPS k upravenému návrhu novely zákona o zaměstnanosti pro jednání PT RHSD 15.4.2011

Část III.

 1. Zrušení kategorie OZZ dle §67 návrhu

Přestože byl do upraveného návrhu doplněn odklad účinnosti zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných o dva roky oproti původnímu návrhu, není dosud k dispozici ani rámcový návrh postupu MPSV ČR k prosazení avizovaných změn v systému lékařské posudkové služby, který jediný může podstatu problému vyřešit. Tato dílčí změna nedává dosud žádný smysl, jen čas k jednání.

Z uvedených důvodů trváme na zásadní připomínce a rozporu.

 1. Povinný podíl dle §81 návrhu

Došlo ke shodě na úpravě plnění povinného podílu zaměstnaných OZP dle §81 odst. 2 písm. b), na zvážení ve Vládě a v poslanecké sněmovně dáváme pouze navrženou výši násobku

v rámci omezení.

 

 1. Vymezení chráněných pracovních míst dle § 75

Dle upraveného návrhu zákona vyžaduje stanovisko upřesnění parametrů a postupu při vymezení CHPM v těch případech, kdy pracovní místa nebyla součástí stávajících chráněných pracovních dílen. Zejména se jedná o pracoviště služeb, úklidu, obchodní činnosti a podobné typy, kde je nutno proces vymezení přesněji popsat a vyvarovat se tak nepřiměřeným dopadům.

Vzhledem k tomu, že prováděcí předpis ani ve věcné podobě návrh nebyl dosud zpracován, nelze s návrhem ani souhlasit, ani nesouhlasit. Přijetí návrhu úzce souvisí s novou strukturou příspěvku na zaměstnávání OZP dle následujcícího § 78.

Z uvedených důvodů zatím trváme na zásadní přípomínce a rozporu.

 1. Příspěvek na zaměstnávání u zaměstnavatelů více než 50% OZP dle §78.

V rámci uskutečněných jednání charty sociálního podnikání a MPSV ČR došlo k přijetí konstrukce dvousložkového nárokového příspěvku za dohodnuté podmínky, že

 • Podpora osobních nákladů nepřesáhne 75% skutečných nákladů (dle nařízení EK 800/2008)

 • Druhá složka nárokového příspěvku umožní dosahovat zodpovědným zaměstnavatelům srovnatelné výše podpory se současným stavem.

Současný stav jednání vychází z modelu limitovaného 6 000 měsíčně na mzdové náklady a 4 000 měsíčně nemzdových nákladů (administrativa, provoz, obsluha a další, analogicky jako je koncipována stávající Vyhláška MPSV č. 518/2004Sb.).

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl předložen ani věcný návrh prováděcího předpisu, vymezujícího složky uznatelných nákladů, stejně jako proceduru přiznání nároku na tuto složku příspěvku dle §78 odst. (3) a také vzhledem k obecnému znění nařízení EK 800/2008 o veřejné podpoře nelze zatím souhlasit ani nesouhlasit. Protože nedošlo k vyjasnění obsahu prováděcího předpisu,

trváme na zásadní připomínce a považujeme rozpor za nevypořádaný s tím, že v zájmu konstruktivního dořešení obsahu prováděcího předpisu a splnění dohodnutého rámce navrhujeme:

 1. Ponechat v návrhu zákona pro jednání ve vládě a v PSP v §78 odst. (2) pouze omezení 75% skutečně uhrazených mzdových nákladů

 2. Limity celkové výše příspěvku dle §78 odst. (2) a odst. (3) stanovit prováděcím předpisem

Nové znění §78:

2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené mzdové náklady v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Limit celkové výše příspěvku stanoví prováděcí předpis.

(3) Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá. Maximální výši nároku měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, stanoví prováděcí předpis.

 

Odůvodnění:

 • Existuje řada modelů – alternativ mimo model 6 + 4 (v kombinaci nárokovosti a  nenárokovosti, přesunem limitů nároku do prováděcího předpisu)

 • Neexistují dosud žádné analýzy a kvantifikace struktury příjemců a pracovních míst u  zaměstnavatelů více než 50% OZP a ani analýza dopadů změn

 • Uplatňování nařízení EK 800/2008 ve vztahu k veřejné podpoře nutno chápat a  uplatňovat v kontextu s článkem 87 a 88 Smlouvy o  přistoupení k ES, jejímž cílem je ochrana volného trhu (nejedná se o ustanovení k regulaci podpory zaměstnavatelů OZP).

 • Schválením pevných limitů částek dle návrhu textu §78 (2) a (3) by došlo nejen k omezení možnosti čerpání části uznatelné refundace mezd u poctivých ZZP, jejichž celkové průměrné mzdové náklady se dnes pohybují v průměru okolo 14 – 15 tis.Kč (75% odpovídá hranici 11 tis.Kč), ale také k bezdůvodné diskriminaci zaměstnavatelů typu služeb, kde uznatelné provozní a další náklady na chráněná pracovní místa svou strukturou nemusí dosahovat ani poloviny z limitu 4000,- Kč měsíčně, přitom 75% jejich uznatelných nákladů mzdových činí více jak 8 000,-Kč měsíčně.

Požadujeme pro jednání pléna RHSD jednoduchou garanci – a sice, že MPSV ČR nepřipustí uplatněním změn a nové konstrukce mandatorní podpory zaměstnavatelů více než 50% OZP pokles její výše žádného typu zodpovědných zaměstnavatelů oproti stavu v roce 2011.

Naproti tomu v rámci charty SP i sociálních partnerů nabízíme spolupráci na postupné skutečné reformě a vybudování systému kontroly a komplexní podpory integrace OZP ne chráněném i na volném trhu práce.

K argumentům vztahujícím se k evropské legislativě pro ochranu volného trhu zdůrazňujeme, že žádný z existujících zaměstnavatelů na chráněném trhu práce v ČR ani v jiné zemi EU podle našich informací nemá vzhledem k prioritě sociálně integračních cílů ani teoretickou možnost získat nepřiměřenou tržní výhodu a postavení na volném obchodním trhu ve smyslu čl. 87- 88 smlouvy ES.

 

Pokud se jedná o vypořádání připomínek k VPŘ – legislativnímu odboru MPSV ČR jsme dne 8. 4. zaslali stanovisko, že trváme na zásadních připomínkách za okolností uvedených výše.

 

V Praze, dne 13. 4. 2011

Karel Rychtář, KZPS, Charta sociálního podnikání

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..